Do pozornosti dávame list č.2 Ministerky školstva SR – usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia Koronavírusu.

usmernenie2_koronavirus

Rovnako prikladáme odkaz na stránku, kde sa dozviete, ako si vybaviť PN-ku a OČR-ku bez osobnej návštevy lekára a sociálnej poisťovne:

https://www.rodinka.sk/vazne-veci/stat-pre-rodinu/pn-ka-a-ocr-ka-bez-lekara-socialna-poistovna-kvoli-koronavirusu-zjednodusuje-postupy/

Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

V zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zmene školského zákona č. 188/2015 o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole sa zápis žiakov do prvého ročníka na školský rok 2020/2021 bude konať 7.4. 2020 (utorok) v budove ZŠ Štrba na prízemí (triedy 1.A a 1.B) v čase od 13.00 do 17.00 hod.

Priebeh zápisu:

Na zápis je potrebné dostaviť sa spolu s dieťaťom a doniesť si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje údaje o dieťati:

■  meno a priezvisko

■  dátum narodenia

■  rodné číslo

■ miesto narodenia

■  národnosť

■ štátne občianstvo

■ trvalé bydlisko dieťaťa

■ v prípade žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky aj údaje o zdravotnom stave dieťaťa

Pri zápise žiakov do prvého ročníka ZŠ sa zisťujú počty žiakov prihlásených na povinne voliteľný predmet náboženská výchova alebo etická výchova pre nasledujúci školský rok a výber cudzieho jazyka.

Učitelia zisťujú počas zápisu ako sú pripravené deti na školu. Overujú si základné schopnosti detí ako napr. či poznajú farby, základné geometrické tvary, základné počty či sa dokážu podpísať. V neprítomnosti rodiča sa učitelia snažia zistiť, aké sú deti samostatné. Je to však veľmi krátky čas na hlbšie skúmanie dieťaťa.  Ak je vekovo vyhovujúce, touto otázkou by  sa mali rodičia zaoberať dostatočne včas pred zápisom a komunikovať s učiteľmi  a v prípade vyslovenia pochybností o zrelosti dieťaťa navštíviť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). 

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú zrelosť môže riaditeľ školy, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, rozhodnúť o odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Povinnou súčasťou žiadosti sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia CPPPaP. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje. Návrhu predchádza odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

Oznam o zápise na stiahnutie: zápis – oznam

EXPERT 2020

          Dňa 28. novembra 2019 mali žiaci našej školy možnosť zúčastniť sa celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show. Traja žiaci našej školy  sa umiestnili v prvej štvrtine rebríčka medzi súťažiacimi v štyroch témach, a tým získali titul EXPERT:Daniela Jančulová (6. roč.) – v téme Päť jazykov kultúry

Filip Čunderlík (8. roč.) – v téme Do you speak English

Ján Matúš Hurajt (9. roč.) – v téme Svetobežník a v téme Góly, body, sekundy

[Mgr. Oľga Bendová]             

Fašiangový karneval

          Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde…s touto známou fašiangovou pesničkou vošli v deň odovzdávania výpisov vysvedčení členovia DFS Štrbianček do telocvične našej školy.  Pásmom fašiangových zvykov potešili a zabavili všetky strigy, princezné, čertov, anjelov, rôzne zvieratká, chlapcov preoblečených za ženy, dievčatá za chlapov…Karneval prebehol vo veselej nálade, bolo tam veľa spevu, tanca, ale i „plaču“, pretože k fašiangovej tradícii patrí aj žartovné symbolické pochovávanie basy.  Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú okrem dobrej zábavy aj šišky s džemom, ktoré nám na obed pripravili naše tety kuchárky.

          Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na karnevale akoukoľvek formou. Ďakujeme deťom, tvorivým mamičkám a oteckom, ktorí pomáhali zhotoviť krásne originálne masky a želáme si, aby sme sa na karnevale o rok stretli znova. [Mgr. Mária Šteučeková]                                            

Plavecký výcvik

          V novembri naší štvrtáci úspešne absolvovali základný plavecký výcvik na plavárni vo Svite. Cieľom výcviku, ktorý prebiehal pod vedením skúsenej inštruktorky, bolo vytvoriť u žiakov pozitívny vzťah k vodnému prostrediu, odbúrať strach z vody a naučiť ich správnej technike plaveckých spôsobov kraul, znak a prsia. V decembri ich v bazéne vystriedali tretiaci a počas piatich dní s nadšením zvládali prvé dotyky s vodou, základné techniky plávania a prekonávali počiatočný strach. Každý sa snažil a robil pokroky vlastným tempom. Najdôležitejšia bola radosť detí z pobytu vo vode, čo bolo na ich tvárach aj vidieť. Na konci každý získal „mokré vysvedčenie“ a malú odmenu. 

[text: Mgr. Marek Tekeľ, fotografie: Mgr. Marek Tekeľ, Mgr. Mária Šteučeková]            

Majster školy

          V nedeľu 26. januára sa žiaci našej školy zúčastnili pretekov o „Majstra školy“. Jednotliví žiaci boli rozdelení do kategórií podľa roku narodenia. Každý pretekár po dobehnutí do cieľa získal účastnícku medailu. Najlepší pretekári v každej kategórií boli ocenení na stupni víťazov, diplomom a vecnými cenami. Preteky dopadli úspešne, počasie nám prialo a každý odchádzal s úsmevom na tvári. [Mgr. Tomáš Gemza]                                            

PORADIE:
1.Matej Juhás 5.B
2Vratko Sorger5.B
3.Matúš Kuruc 6
4.Luboš Levocký5.A
5.Tomáš Dusík5.B
 
1.Adela Balážová4.B
2.Timea Kovárová5.B
3.Tamara Rázgová4.A
4.Lara Cardoso5.B
 
1.Alexandra Karabinová 8.r. 
 
1.Andrej Gavalier 7.r.
 
1.Mária Viktória Kaššová 7.r.
2.Alena Gregušková 6.r.
 
1.Patrik Kováč 9.r.
2.Andrej Eštvan 9.r.
3.Ľuboš Levocký 9.r.
4.Lukáš Barilla 9. r.
 
1.Simona Kurucová 6.r.
2.Romana Hurajtová 5.A
3.Lenka Šurinová 5.B
4.Bianka Závacká 5.B
 
1.Dávid Kašša 4.A
2.Tomáš Gurecka 5.B
 
1.Šimon Janko 4.A
 
1.Dáša Juhásová 4.A
2.Ľubica Silvajová 4.A
3.Soňa Ilašová 4.A
4.Ema Michalková 4.B
5.Lucia Slanináková 4.B
6.Agáta Michalská 4.B
 
1.Ema Bajčičáková 3.r.
2.Janka Michalková 3.r.
3.Terezia Simová 3.r.
4.Diana Hanečáková 3.r.
5.Alexandra Osiková 3.r.
 
1.Markus Macko 1.r.
2.Martin Bátori 2.r.
3.Juraj Suchý 2.r.
4.Ondrej Majerníček 2.r.
5.Radomír Silvaj 1.r.
 
1.Soňa Gurecková 2.r.
2.Barbora Šerfelová 1.r.
 
1.Andres Tekeľ 2.r.
2.Jakub Mihoč 2.r.
 
1.Matúš Závacký 1.r.
2.Martin Pohlod 1.r.
3.Filip Hudák 1.r.
4.Ján Zátorský 1.r.
 
1. Nina Macková 1.B

 

Hviezdoslavov Kubín

          ,,Nie cez hlas, ale cez recitátorovu dušu sa rodí prednes.“ J. Čajková

          Dňa 22.1. sa na našej škole konalo školské kolo najstaršej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.  Zúčastnili sa ho žiaci prvého stupňa, ktorí patria do prvej kategórie. Druhá a tretia kategória súťažila 28.1. Pripravili si pekné ukážky z klasickej ale aj modernej literatúry. Nesúťažne sa predstavili aj naši najmladší prváčikovia so svojimi  milými detskými básničkami a textami.

          Výsledková listina je nasledovná:                                            

 • I. kategória:
 • POÉZIA:
 • 1. Ľubica Silvajová, 2. Tereza Simová, 3. Ema Bajčičáková
 • PRÓZA:
 • 1. Dáša Juhásová, 2. Tamara Rázgová, 3. Jakub Soska a Lucia Slanináková
 • II. kategória:
 • POÉZIA:
 • 1. Natália Bednárová, 2. Ivana Starigazdová, 3. Lilly Šidlovská
 • PRÓZA:
 • 1. Matej Juhás, 2. Rebeka Želonková, 3. Patrik Marec a Nelka Garajová
 • III. kategória:
 • POÉZIA:
 • 1. Kristína Papcunová, 2. Lívia Mravová a Ema Bendová, 3. Petra Kováčová
 • PRÓZA:
 • 1. Sofia Djurbová, 2. Denisa Donovalová

          Všetkým recitátorom  ďakujeme  za účasť a víťazom blahoželáme . Víťazi sa nám predstavia na Slávnostiach poézie, ktoré sa každoročne konajú v našej obci a našu školu budú reprezentovať aj na okresnom kole v Poprade. [Mgr. Petra Eštvanová]             

Návšteva stolára

          V rámci hodín techniky sme spoločne 5.A a 5.B trieda navštívili stolársku dielňu u pána Hurajta v Štrbe. Vynikajúca ukážka opracovania materiálu (dreva) nám spestrila hodiny techniky. Pán Hurajt nám prakticky ukázal základné činnosti ako je rezanie, hobľovanie, brúsenie, skracovanie materiálu, pričom niektoré zručnosti si deti mali možnosť vyskúšať. Ukázal nám aj rozdiel v používaní náradia a nástrojov v minulosti a dnes. Celá návšteva bola pre deti veľmi názorná a prospešná.  Aj touto formou sa chceme pánovi Hurajtovi veľmi pekne poďakovať. [Mgr. Marek Tekeľ]