Zápis do ZUŠ v Štrbe – jesenné kolo zápisu

Vážení rodičia.
 

Po roku opäť rozširujeme rady našich žiakov. Ak chcete vo Vašom synovi či dcére budovať vzťah k umeniu, zapojiť ho do kolektívu detí s podobnými záujmami, zverte ho do rúk našich pedagógov. Už od pondelka bude prebiehať zápis žiakov do našej umeleckej školy.

Viac informácií a online prihlášku nájdete na:
 
Tešíme sa na nových žiakov, Vaše deti.
 

Harmonogram PCR kloktacie testy

Do pozornosti dávame:

 • 2. 9. 2021 o 14:00 – 16:00 sa uskutoční výdaj kloktacích PCR testov zákonným zástupcom vo vestibule (hlavný vchod) v ZŠ Štrba.*
 • 3. 9. 2021 o 7:30 – 9:00  žiaci/zákonní zástupcovia donesú odobratú vzorku testu do ZŠ Štrba – vestibul (hlavný vchod).
 • PCR testovanie kloktaním – inštruktážne video

* PCR kloktací test si môžu prevziať len tí rodičia, ktorí prejavili záujem o kloktacie PCR testy v dotazníku cez Edupage!

Harmonogram – AG a kloktacie PCR testy


Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty a kloktacie PCR testy na domáce použitie žiakom. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem.

VO VŠETKÝCH PRÍPADOCH JE TESTOVANIE DOMÁCIMI ANTIGÉNOVÝMI SAMOTESTAMI A KLOKTACÍMI PCR TESTAMI DOBROVOĽNÉ A BEZPLATNÉ.

Možnosť testovania kloktacími PCR testami bude dostupná len na začiatku školského roka 2021/2022.

 

HARMONOGRAM PRE REALIZÁCIU TESTOVANIA DOMÁCIMI ANTIGÉNOVÝMI SAMOTESTAMI

Od 23. 8. 2021 12:00 do 26. 8. 2021 8:00 škola zistí záujem o domáce antigénové samotestovanie medzi rodičmi prostredníctvom školského informačného systému EDUPAGE – www.zsstrba.edupage.org

Od 31. 8. 2021 škola informuje rodičov o presnom dátume výdaja samotestov. Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

 

HARMONOGRAM PRE REALIZÁCIU TESTOVANIA KLOKTACÍMI TESTAMI NA ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

Na začiatku školského roka 2021/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl (0. -9. ročníka) a všetkých žiakov špeciálnych základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami dobrovoľné.

Od 23. 8. 2021 12:00 do 26. 8. 2021 8:00 škola zistí záujem o testovanie kloktacími PCR testami medzi rodičmi prostredníctvom školského informačného systému EDUPAGE – www.zsstrba.edupage.org

Testovanie sa vykonáva v domácom prostredí, rodič vyplní iba tlačivoČestné prehlásenie – samoodber“.

Od 2. 9. 2021 do 5. 9. 2021 škola na základe dohody s dodávateľom testov určí deň a spôsob realizácie samotestovania kloktacími PCR testami. Škola informuje rodičov o dni samotestovania kloktacími PCR testami a následne o spôsobe doručenia.

Do 72 hodín od zozbierania testov bude doručený výsledok testu prostredníctvom SMS alebo e-mailu rodičovi. 

Edupage – prihlasovacie kontá pre rodičov budúcich prvákov

Vážení rodičia,

Základná škola Štrba už odoslala rodičom budúcich prvákov na poskytnuté emailové adresy prihlasovacie kontá na Edupage stránku školy: www.zsstrba.edupage.org  

Pomocou školského informačného systému Edupage si budete môcť prezerať známky, ospravedlňovať neprítomnosť detí v škole, sledovať udalosti a nové oznámenia, pridávať vyhlásenia, komunikovať s vyučujúcimi.

Systém Edupage nájdete aj ako aplikáciu pre smartfón v Google Play alebo App Store. Pre prihlásenie do aplikácie je potrebné použiť rovnaké prihlasovacie konto poskytnuté základnou školou.

Pripájame aj niekoľko užitočných návodov:

Elektronické ospravedlnenky je potrebné zasielať do 20:00 vždy o deň vopred, ak viete, že dieťa nepríde na druhý deň do školy. Vo výnimočných prípadoch (napr. nečakaná zmena zdravotného stavu dieťaťa alebo iné dôvody) aj ráno v deň, kedy dieťa nebude v škole. O akceptovaní ospravedlnenky triednym učiteľom budete informovaní správou.

Elektronické vyhlásenia o bezinfekčnosti (od 1. 9. 2021 vyhlásenie o bezpríznakovosti) je tiež potrebné zasielať elektronicky do 20:00 pred dňom nástupu žiaka do školy. O akceptovaní Vyhlásenia budete rovnako informovaní aj správou či už vo webovej aplikácii, alebo v mobilnej aplikácii na Vašom smartfóne.

Školská jedáleň – dotácia na stravu

Milí rodičia,

od septembra sa bude poskytovať deťom dotácia na obed iba:

 • dieťaťu ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 • dieťaťu ktoré žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
 • dieťaťu ktorého ani jeden rodič si neuplatní daňový bonus (dieťa vo veku od dovŕšeného 6-teho roku do 15-teho roku).

Ak vaše dieťa patrí do tejto skupiny, prosím aby ste to nahlásili na obecnom úrade do konca júla. Pri nepoberaní daňového bonusu vypíšete čestné prehlásenie. Platí to aj pre MŠ. Nakoľko je potrebné poslať informáciu o počte takýchto detí na Úrad práce a rodiny, prosíme o skoré vybavenie.

Všetky informácie ohľadom daňového bonusu a dotácie na obedy nájdete na:

Zápis do ZUŠ v Štrbe

Vážení rodičia.
 

Po roku opäť rozširujeme rady našich žiakov. Ak chcete vo Vašom synovi či dcére budovať vzťah k umeniu, zapojiť ho do kolektívu detí s podobnými záujmami, zverte ho do rúk našich pedagógov. Už od pondelka bude prebiehať zápis žiakov do našej umeleckej školy.

Viac informácií a online prihlášku nájdete na:
 
Tešíme sa na nových žiakov, Vaše deti 😉.
 

Nástup do školy 27. 5. 2021

Zajtra 27. 5. 21 môžu nastúpiť do školy všetci žiaci (1. aj 2. stupeň), bez zdravotných problémov. Deti, ktoré majú aj menšie zdravotné problémy sa doliečia, nastúpia do školy neskôr.

Všetci rodičia žiakov pošlú cez Edupage (návod vyhlásenie o bezinfekčnosti cez Edupage) alebo žiaci predkladajú pri nástupe vyhlásenie o bezinfekčnosti. Vyhlásenia nebudú k dispozícii v tlačenej forme na budove školy (pri vchodoch do budovy).

Príchod žiakov do školy priebežne, nie podľa harmonogramu.

V prevádzke bude ŠKD aj Školská jedáleň.

Organizačné pokyny od 21. 5. do 28. 5. 2021

Vedenie Základnej školy Štrba po konzultácii s RÚVZ a zriaďovateľom základnej školy prerušuje vyučovanie v škole od  21. 5. do 28. 5. 2021 z dôvodu vyššieho výskytu respiračných ochorení. Žiadame zákonných zástupcov žiakov, ako aj samotné deti, aby využili možnosť  testovania, ktoré zabezpečuje obec Štrba.  Antigénové testovanie na Covid 19  bude  22.5.2021 (sobota)  v budove bývalých potravín Nezábudka v Štrbe a v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe v čase od 9.00 – 13.00 h a od 13.30 – 16.00 h. U dospelých osôb je  je potrebné doniesť si  občiansky preukaz a uviesť svoje telefónne číslo, u maloletých detí je potrebný zdravotný  preukaz poistenca.

 • V prevádzke nebude školská jedáleň, ani školský klub detí.
 • Žiaci 1. a 2. stupňa v tomto období prechádzajú na dištančnú formu vyučovania.
 • RÚVZ doporučuje zákonným zástupcom, ako aj ich deťom, sa ísť otestovať na COVID 19 (hlavne tí, ktorí majú zdrav. problémy) a až následne po potvrdení výsledku testu navštíviť detského lekára.
 • Deti, ktoré majú akékoľvek príznaky choroby (aj len mierneho rázu), by mali navštíviť detského lekára (RÚVZ PP doporučuje návštevu lekára už s testom). V prípade pozitívneho testu dieťaťa, alebo jeho blízkej osoby , kontaktuje zákonný zástupca  lekára telefonicky!!!!!
 • Zákonný zástupca do stredy 26. 5. 2021 do 14.00 hod. nahlási  zdravotný stav svojho dieťaťa triednemu učiteľovi /ľke:
 • Žiak bez zdravotných problémov – môže nastúpiť na prezenčné vyučovanie
 • Pretrvávajúce zdravotné problémy – nemôže nastúpiť na prezenčné vyučovanie
 • RÚVZ následne prehodnotí a zaujme stanovisko k danej situácii.

 

Pokyny – dištančné vzdelávanie od 21. 5. 2021

I. STUPEŇ

 1. ročník – zatiaľ podľa pokynov triednej p. učiteľky
 2. ročník – zatiaľ podľa pokynov triednej p. učiteľky
 3. ročník – Rozvrh hodín pre dištančné vzdelávanie – 3. ročník, vzdelávanie prebieha pomocou aplikácie MS Teams
 4. ročník – Rozvrh hodín pre dištančné vzdelávanie – 4. ročník, vzdelávanie prebieha pomocou aplikácie MS Teams

II. STUPEŇ

Dištančná výučba na druhom stupni bude prebiehať podľa nasledujúcich rozvrhov (rozvrhy sú rovnaké z obdobia dištančného vzdelávania)

Rozvrh – 5. A
Rozvrh – 5. B
Rozvrh – 6. A
Rozvrh – 6. B
Rozvrh – 7. roč.
Rozvrh – 8. roč.
Rozvrh – 9. roč.

V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme bezodkladne informovať.

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 17. 5. 2021

Nástup žiakov od 17. 5. 2021:

 • I. stupeň – prezenčne (podľa rozvrhu)
 • II. stupeň – prezenčne (podľa rozvrhu)

Nástup žiakov I. aj II. stupňa je ako bežný školský deň o 7:30 s ranným filtrom (meranie teploty, dezinfekcia rúk). 

V pondelok 17. 5. 2021 nie je potrebné, aby zákonní zástupcovia posielali nové čestné vyhlásenie cez Edupage, ak dieťa neprerušilo školskú dochádzku na viac ako 5 dní (zmena z 3 na 5 dní).

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa je potrebné poslať cez informačný systém Edupage len v tom prípade, ak dieťa prerušilo školskú dochádzku na viac ako 5 dní. Návod k posielaniu elektronických vyhlásení nájdete v samostatnom článku.