Obvodné kolo vo vybíjanej

Dňa 14. 4. 2023 sa uskutočnilo na našej ZŠ obvodné kolo vo vybíjanej žiačok. Za účasti troch družstiev ZŠ Štrba, ZŠ Šuňava, ZŠ Liptovská Teplička, sa žiačky našej školy umiestnili na prvom mieste a víťazstvom si zabezpečili postup do okresného kola. Dievčatá nastúpili v zostave na čele s kapitánkou družstva K. Blahovou. Ostatné členky: A. Balážová, L. Slanináková, E. Michalková, D. Juhásová, A. Michalská, M. Halčinová, T. Pavelková, J. Michalková, E. Bajčičáková, T. Simová, S. Osiková.Okresné kolo sa uskutoční dňa 18. 4. 2023 v aréne Poprad. Dievčatám blahoželáme a želáme im úspešné ruky aj v ďalšom kole. (text: Mgr. M. Tekeľ, foto: Mgr. J. Vrbenská)

12. Apríl – Medzinárodný deň florbalu

Tento deň nebol len obyčajným dňom nástupu do školy po veľkonočných prázdninách, ale bol to deň vnímaný na mnohých školách po celom svete ako Medzinárodný deň florbalu. Ide o celonárodnú motivačnú akciu „Všetci s florbalkami do školy!“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a s podporou od Ekofondu SPP. Do osláv tohto obľúbeného športu sa zapojila aj naša škola. Pre žiakov v rámci hodín telesnej a športovej výchovy boli pripravené rôzne súťaže zručností, slalomové dráhy. Florbal naši žiaci hrávajú radi a veríme, že si aj po ďalšie roky budú tento dátum spájať s florbalom.
(text: Mgr. T. Gemza, foto: Mgr. T. Gemza, Mgr. J. Vrbenská)

Zápis do 1. ročníka – overenie dokumentov a školskej spôsobilosti dieťaťa

Vážení rodičia,

v nasledujúcich dňoch budú odoslané pozvánky na 19. 4. 2023 (podľa časového rozpisu) k overeniu dokumentov pri zápise do 1. ročníka 2023/2024 v ZŠ Štrba, ako aj overenie školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa.

Prevzatie rozhodnutia je podmienené podpisom oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Splnomocnenie pre druhého zákonného zástupcu dieťaťa na možnosť prebrať rozhodnutie o prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky (príloha – splnomocnenie).

Vstup do budovy školy je podmienený dodržiavaním aktuálnych epidemiologických nariadení podľa vyhlášky ÚVZ

Veríme, že spoločným dodržiavaním všetkých opatrení zabezpečíme plynulý priebeh zápisu. 

Mgr. Ľubomíra Iľanovská

Návšteva v TV Štrba

V stredu 5.4.2023 boli štvrtáci na exkurzii v televíznom štúdiu TV Štrba na Obecnom úrade v Štrbe. Na  hodinách čítania (SJL) sa totiž venovali témam, ktoré súviseli s médiami a výrobou filmu. V priestoroch TV Štrba nás privítali usmiati pracovníci, ktorí nám veľmi ochotne poukazovali, čo sa tam všetko nachádza, na čo to slúži a ako vlastne vzniká relácia. Deti si mohli vyskúšať prácu redaktora, ktorý robí interview. Mali z toho skvelý zážitok a cennú skúsenosť. (Mgr. M. Tomková)

Štrbské bežky

Počas víkendu 2. apríla 2023 sa uskutočnil deviaty ročník verejných pretekov Štrbské bežky v Areáli bežeckého lyžovania na Štrbskom Plese. Naša škola pomáhala s organizáciou a na štartovej čiare boli aj naši žiaci.
Pre žiakov bola pripravená 700 metrová prekážková trať SnowKidz kros šprint s intervalovým štartom. Tento obľúbený šprint si mohli bezplatne vyskúšať všetci prihlásení pretekári. Cieľom bolo prekonať prekážky ako slalom, rôzne obrátky, preskočenie, podlezenie v čo najkratšom čase. Každý, kto túto trať zdolal okrem skvelého pocitu získal aj účastnícku medailu a bol zaradený do tomboly o atraktívne ceny. Pre najmenších pretekárov do 10 rokov bola pripravená kratšia, menej náročná trať.

Preteky nie sú len o zdolávaní vlastných limitov, ale aj o radosti z pohybu na čerstvom vzduchu.

Všetkým pretekárom gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník! 😊 (text: Mgr. T. Gemza, foto: Mgr. T. Gemza, Michal Levocký, Martin Smolka)

Ponuka letných táborov

Milí rodičia,

dávame vám do pozornosti obľúbené denné letné tábory, ktoré sa konajú každý týždeň počas letných prázdnin v Štrbe, Poprade a Štôle a organizuje ich Legáreň spolu s Jazykovoou školou TARGET.

Týždne plné pohybu, zaujímavých aktivít, športu a zručností s celodenným programom a stravou čakajú na deti od 5 do 14 rokov (podľa jednotlivých turnusov).

Program táborov, termíny, informácie, prihlášky a ceny táborov, ktoré organizuje Zážitkovňa spolu s Jazykovou školou TARGET, nájdete na stránke Zážitkovňa – zážitky pre deti.

Víťazná kresba od Natálie Halčinovej

Naša žiačka Natália Halčinová z 9. ročníka sa zúčastnila súťaže, ktorú organizovala Slovenská ornitologická spoločnosť BirdLife Slovensko. Za svoju  kresbu získala 1. miesto vo výtvarnej súťaži Vtáctvo mokradí v kategórií 10 až 18 rokov. Natálii gratulujeme k dosiahnutému výsledku. (Ing. J. Foltín)

„Neskrývaj svoj talent, pretože vznikol, aby bol využitý. Ako by mohli fungovať slnečné hodiny v tieni?“ –  Benjamin Franklin

Deň učiteľov

Posledný marcový deň si pre nás naša obec pripravila milé poďakovanie v obradnej sieni Obecného úradu Štrba. Na podujatí sa zúčastnili aj učitelia z materskej školy a základnej umeleckej školy. Touto cestou sa chceme poďakovať pani zástupkyni starostu Ing. Dagmare Vincovej a Ing. Anne Hurajtovej za slová vďaky a povzbudenia. Ďakujeme tiež za malú pozornosť, kvietky, pani učiteľke Mgr. M. Šteučekovej a žiakom za pripravené vystúpenie. (text: Ing. J. Foltín, foto: Obecný úrad Štrba)

Olympijský odznak všestrannosti

Dňa 29.marca 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola Olympijského odznaku všestrannosti v Prešove. Ide o športový projekt realizovaný na školách zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. 

V krajskom kole mohlo štartovať 1 osemčlenné družstvo (4 dievčatá + 4 chlapci) v zložení: 6.ročník žiak + žiačka, 7.ročník žiak + žiačka, 8.ročník žiak + žiačka, 9.ročník žiak + žiačka za školu, ktorá získala certifikát zo školského kola OLOV.  Pre pretekárov boli pripravené dve verzie prekážkových dráh s rôznym stupňom obtiažnosti, zvlášť pre mladších žiakov 6. a 7. ročníkov a zvlášť pre starších žiakov 8. a 9. ročníkov. Školské tímy absolvovali súťaž štafetovým spôsobom. 

Naša štafeta podala veľmi pekný výkon. Bola to pre nás nová skúsenosť a motivácia k ďalšiemu športovému rastu. 

Ďakujeme našim žiakom za vzornú reprezentáciu školy. (Mgr. T. Gemza)

Lyžiarsky výcvik

V dňoch 15. marca – 21. marca 2023 sa žiaci 7., 8. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku, ktorý sa uskutočnil v lyžiarskom stredisku na Štrbskom Plese. Žiaci sa naučili a zdokonalili svoje lyžiarske zručností a odniesli si domov množstvo zážitkov. Na záver sme lyžiarsky kurz vyhodnotili, žiaci dostali vysvedčenia a sladkú odmenu. (Mgr. M. Tekeľ)