Testovanie kloktaním 8. a 9. ročník – 23. 4. 2021

Vážení rodičia, milí žiaci,

do pozornosti dávame testovanie kloktaním *, ktoré sa uskutoční zajtra 23. 4. 2021 o 7:30 v priestoroch bývalých potravín Nezábudka v Štrbe.

Žiaci dostali tlačivo v papierovej forme v škole a boli o testovaní poučení. Žiakom odporúčame pozrieť si nasledujúce: Inštruktážne video pre žiakov

5. – 7.ročník pokračuje od 26. 4. 2021 dištančnej výuke (okres Poprad zostáva v bordovej farbe).

V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme informovať.

* Viac informácií o testovaní na školách nájdete aj na oficiálne stránke Ministerstva školstva www.minedu.sk.

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 19. 4. 2021

I. STUPEŇ:
1.) Od 19. 4. 2021 pokračuje vyučovanie v ZŠ Štrba v prezenčnej forme vyučovania.
2.) Podmienkou nástupu žiakov 1. – 4.ročníka je absolvovať test na COVID 19 u jedného zákonného zástupcu žiaka.
3.) Testovanie sa bude vykonávať v sobotu 17. apríla 2021 

 • 1./  V budove bývalých potravín Nezábudka v Štrbe v čase od 8,00  – 12,00 hod. a od 13,00 – 18,00 hod
 •  Od 12,00 – 13,00 hod – dezinfekcia priestorov a obedňajšia prestávka
 • 2./ V Dome seniorov v Tatranskej Štrbe v čase od 8,00  – 13,00 hod. a od 14,00 – 18,00 hod
 • Od 13,00 – 14,00 hod – dezinfekcia priestorov a obedňajšia prestávka

4.) Vyhlásenie o bezinfekčnosti po aktualizácii Ministerstva školstva vedy výskumu a športu bude uverejnené na webovej stránke školy, ale aj v papierovej forme pri  zadných vstupoch do budovy školy.

5.) 19. 4. 2021 pred nástupom žiakov 1. – 4.r. do školy sa bude vyžadovať vyhlásenie o bezinfekčnosti ZZ  a  možnosť nahliadnuť  do overenia platnosti testu na COVID 19, prípadne potvrdenia o výnimke s testovania.

Vstupovať do budovy budú žiaci podľa harmonogramu, kde si ich následne prevezmú tr. učitelia za dodržiavania všetkých opatrení:  

19. 4. 2021 – 1. stupeň nástup podľa harmonogramu

 • 1.r.    –    7.30
 • 2.r.    –    7.40
 • 3.r.    –    7.50
 • 4.r.    –    8.00

       – naďalej platí, že žiak musí mať so sebou minimálne 2 ochranné  rúška
6.) Dochádzajúcich žiakov bude možné vpustiť do budovy školy po príchode autobusov – budú ich čakať triedni učitelia.
7.)Tí žiaci, ktorí nenastúpia na  prezenčnú formu vyučovania, pokračujú naďalej dištančne, ale len spôsobom zadávania a spätnej kontroly úloh. V tomto prípade, ale zákonný zástupca nemá nárok na OČR.

8.) Prevádzka ŠKD a ŠJ je ako pri bežnom režime školy.

9.) V prípade neúčasti žiaka/dieťaťa na vyučovaní, resp. zmene zdravotného stavu, je povinnosťou zákonného zástupcu bezodkladne informovať triedneho učiteľa/ľku.

10.) Pri neúčasti žiaka na vyučovaní, je zákonný zástupca povinný ohlásiť  jeho neúčasť vedúcej školskej jedálne do 8:00 hod.

 II. STUPEŇ:
1.) 5. až 7. ročník pokračuje v dištančnom vzdelávaní – Upozornenie! – od 7. 4. 2021 došlo k zmenám v niektorých rozvrhoch!
2.) 8. a 9. ročník prezenčne. – Viac informácií nájdete tu

V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme bezodkladne informovať.

Organizačné pokyny od 19. 4. 2021 (2. stupeň)

Na základe rozhodnutia  ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 19. apríla 2021 sa v okrese Poprad obnovuje  školské vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka.

III. stupeň varovania ( bordová farba)

Kombinovaná forma vzdelávania:

 • dištančné vzdelávanie žiakov 5. – 7. ročníka (pokračujú podľa rozvrhov pre online hodiny)
 • prezenčné vzdelávanie žiakov 8. – 9. ročníka 

Nástup v pondelok pre žiakov 8. a 9.r.  je v riadnom čase cca 7. 30 s čestným vyhlásením a potvrdením negatívneho testu žiaka a jeho zákonného zástupcu. 

Prevádzka ŠJ je ako pri bežnom režime školy.

Testovanie

Na základe usmernenia MŠVVaŠ sa kloktacie testy objednávajú týždeň pre testovaním. V utorok 13. 4. 2021 bol okres Poprad preradený z čiernej do bordovej farby. Zákonný zástupca preto zabezpečí individuálne testovanie pre svoje dieťa navštevujúce 8. alebo 9. ročník, aby pred nástupom na prezenčnú formu vyučovania sa mohol/a  preukázať negatívnym testom na COVID 19, príp. jeho výnimkou.

Platnosť testov

Test zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný (podmienka prezenčnej výuky), platí 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Na základe vydanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa stanoví oprávnenie pre prevádzkovateľa školy pri vstupe do prevádzky overovať splnenie podmienky formou požadovania predloženia (k nahliadnutiu) príslušného dokladu – potvrdenia o výsledku testu na COVID-19.

(Návrat do škôl 2021 od 19. apríla 2021, str. 5)

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré zákonný zástupca dieťaťa predkladá spolu s negatívnym testom na COVID – 19 alebo jeho výnimkou pri vstupe do školy nájdete aj na vstupných dverách do budovy školy (zadný vchod pre  1. – 5.r. a 6. – 9.r.).

Školská dochádzka

Viac v Organizačné pokyny od 19. 4. 2021

Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 (El. prihláška je spustená do 16. 4. 2021)

Základná škola Štrba oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka (na školský rok 2021/2022) bude z dôvodu aktuálnej situácie a usmernenia Ministerstva školstva vedy výskumu a športu (MŠVVaŠ) formou:

 • Elektronickej prihlášky od 12. do 16. apríla 2021 (odkaz tu). *
 • Pre rodičov, ktorí nemajú možnosť prihlásiť svoje dieťa elektronicky, bude možné podať prihlášku osobne bez účasti dieťaťa 15. apríla (štvrtok) 2021 v ZŠ Štrba od 13:00 – 16:00 hod. v triede 1. ročníka  na prízemí. Nutné je  so sebou doniesť  občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. Vstup do budovy školy bude z dôvodu prebiehajúcich prác pri výstavbe materskej školy zozadu z dvora do hlavnej budovy (vchod 6. – 9. r.) možný len po jednej osobe s negatívnym testom na COVID 19 nie starším ako 7 dní, resp. s výnimkou a s respirátorom. Prihlášky v papierovej forme nájdete pri spomínanom vstupe od 12. apríla 2021.
 • Oznam k zápisu do 1. ročníka.

* Odkaz na elektronickú prihlášku bude dostupný na webovej stránke školy od 12. – 16. apríla 2021.

Edupage – výpis vysvedčenia 1. polrok

Vážení rodičia žiakov 5. až 8. ročníka,

výpisy vysvedčení Vám budú odoslané v priebehu dnešného dňa 31. 3. 2021 cez systém Edupage https://zsstrba.edupage.org/.

Výpisy vysvedčení za 1. polrok nájdete v prijatej správe. Výpisy je potrebné aj podpísať, v Edupage (web/aplikácia) stačí po otvorení správy s výpisom vysvedčenia kliknúť na tlačidlo Podpísať. Triedny učiteľ dostane informáciu, že ste výpis vysvedčenia videli. Výpis si viete aj stiahnuť a pozrieť cez tlačidlo Stiahnuť.

Organizačné pokyny od 8. 3. 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu vydal rozhodnutie s účinnosťou od 8. marca 2021 do 21. marca 2021, kde mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2021/10079:1-A1810 v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021, ktoré „umožňuje prezenčnú formu vyučovania prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu“

1. a 2.r. – Je na rozhodnutí zákonných zástupcov, či ich dieťa využije možnosť prezenčnej (školskej) výuky v ZŠ Štrba, z dôvodu neadekvátnej technickej spôsobilosti dieťaťa využívať IKT (informačno – komunikačné technológie) pri dištančnej výuke z domácnosti.

3. a 4.r. – Je na rozhodnutí zákonných zástupcov, či ich dieťaťa využije možnosť prezenčnej ( školskej) výuky v ZŠ Štrba.  Prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu alebo ak okolnosti dovoľujú, tak aj iných.

Pokiaľ škola alebo školské zariadenie nenaplní podmienky otvorenia prezenčnej výučby (slabý záujem), pokračuje v dištančnej forme. Tak isto pokračuje v dištančnej forme vtedy, ak výsledky najbližšieho testovania neumožnia spustiť prezenčnú výučbu, napr. vysoký počet infikovaných zamestnancov alebo vysoký počet infikovaných zákonných zástupcov.

Podmienky nástupu

 • Otestovať sa musí aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.
 • V deň nástupu do školy dieťa/ žiak predloží:
 • upravené k danej situácii čestné vyhlásenie, ktoré bude k dispozícii na web. stránke školy a na vchodových dverách – ŠKD a vchod 6.- 9.r.
 • k nahliadnutiu výsledok negatívneho testu zákonného zástupcu na COVID 19 (AG a PCR), prípadne výnimku z testovania.

8.3. 2021 – nástup podľa harmonogramu

 • 1.r.         7.30
 • 2.r.         7.40
 • 3.r.         7.50
 • 4.r.         8.00

V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme bezodkladne informovať.

Návrat do škôl 2021 (k 8. marcu 2021)

 1. Školská dochádzka (TU)

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

 1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
 2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
 3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
 4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

Dištančné vzdelávanie od 3. 3. 2021

Dištančné vzdelávanie od 3. 3. 2021 prebieha podľa nasledujúcich pokynov:

 1. ročník – žiaci nájdu pracovné listy a úlohy na tomto odkaze 
 2. ročník – žiaci nájdu pracovné listy a úlohy na tomto odkaze 
 3. ročník – rozvrh hodín pre dištančné vzdelávanie, vzdelávanie prebieha pomocou aplikácie MS Teams
 4. ročník – rozvrh hodín pre dištančné vzdelávanie, vzdelávanie prebieha pomocou aplikácie MS Teams
 5. až 9. ročník (II. stupeň) pokračuje v dištančnom vzdelávaní pomocou aplikácie MS Teams a riadi sa upravenými rozvrhmi

Aplikáciu MS Teams si môžete stiahnuť z nasledujúceho odkazu – Stiahnuť MS Teams

(Potrebné je kliknúť na Stiahnuť Teams a aplikáciu nainštalovať. Pre prihlásenie do aplikácie je potrebné použiť prihlasovacie údaje do Office 365 poskytnuté základnou školou. Aplikáciu MS Teams je možné nainštalovať aj na mobilné zariadenia cez obchod Google Play alebo App Store. Pripájame aj krátky návod pre základné používanie aplikácie MS Teams.)

Zároveň prosíme rodičov/zákonných zástupcov žiakov 1. až 2. ročníka, aby nainštalovali svojim deťom do počítačov prípadne smartfónov aplikáciu MS Teams, cez ktorú budú od 8. 3. 2021 odosielané úlohy a pracovné listy. Prihlasovacie údaje do aplikácie MS Teams (Office 365) sú iné ako do informačného systému Edupage. Žiaci tieto údaje dostali v škole v priebehu tohto školského roka. Ak tieto prihlasovacie údaje žiak nemá alebo stratil, je potrebné kontaktovať triedneho učiteľa.

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 3. 3. 2021

Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území SR upravujeme výchovno –vzdelávací proces v súlade s Ministerstvom školstva SR a v zmysle pokynov ŠPU nasledovne :

I. stupeň

 1. Od 3.3. 2021 prechádzajú aj žiaci  I. stupňa na dištančné vzdelávanie z domu.
 2. Zákonný zástupca žiaka môže požiadať o pandemickú OČR.
 3. Podľa pokynov ŠPU je rozpis týždennej vzdelávacej záťaže žiakov pri dištančnom vzdelávaní nasledovný :
  • Ročník : Rozsah hodín výučby
  • 1. – 3. ročník – 10h / týždenne
  • 4.ročník – 12h/ týždenne
 4. vždy ráno do 8:30h budete mať web. stránke školy (3. – 5. 3. 2021) odkaz na úlohy, od 8. 3. 2021 len cez MS Teams (po prihlásení dieťaťa)  aktuálne informácie o vyučovaní v daný deň od triednej učiteľky, resp. od vyučujúcich,
 5. triedne učiteľky Vám bezodkladne doručia  upravený rozvrh a časový rozpis hodín
 6. žiaci, ktorí by potrebovali pomoc pri učení od školského špeciálneho pedagóga pri vypracovávaní úloh a aj pri učení online, môžu požiadať podľa potreby a dohody s rodičom,
 7. triedna učiteľka uvedie pre rodičov vo svojej triede 1-2 konzultačné hodiny v týždni, počas ktorých ju môžete kontaktovať v prípade potreby. Mimo nich výnimočne – a len po dohode s ňou,
 8. od 3.3.2021 otvárame ŠKD pre deti rodičov / zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti s prevádzkou v dopoludňajších hodinách od 7. 30 – 15.30. hod., s prevádzkou ŠJ. Zabezpečia vychovávateľky ŠKD a asistentka učiteľa. Je potrebné predložiť potvrdenie od oboch rodičov / zákonných zástupcov dieťaťa, ktorí nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti.
 9. Komunikácia rodič – učiteľ môže prebiehať len počas pracovných dní v čase od 8:00h do 16:00h.
 10. Výchovné predmety – budú sa vyučovať 1x týždenne bez povinnosti pre žiakov odovzdávať úlohy. Telesná a hudobná výchova – úlohy raz za 2 mesiace.

II. stupeň

 1. Pokračujeme vo vzdelávaní podľa doterajšieho už nastaveného dištančného rozvrhu.
 2. Naďalej platí, že v dopoludňajších hodinách si každý žiak plní školské povinnosti a nemá byť zastihnutý v tomto čase na prechádzke obcou, alebo na nákupe a pod..
 3. V mesiaci marec prebehnú v ročníkoch na II. stupni on–line rodičovské združenia (RZ), aby ste boli ako rodičia informovaní o doterajšom prospechu svojich detí. Termín RZ nastaví triedny/a učiteľ/ka v každom ročníku individuálne.