Začiatok školského roka 2020/2021

          Vedenie Základnej školy Štrba oznamuje žiakom, že otvorenie školského roka 2020/2021 bude v stredu 2. 9. 2020. Pre žiakov 1. ročníka  o 8:30 hod. a pre žiakov  2.-9.ročníka  o 9:00  v triedach.

          Pri nástupe do školy je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník pred začiatkom školského roka.  V papierovej podobe je možné vyhlásenie aj dotazník nájsť aj v miestnych potravinách COOP Jednota na Hlavnej ulici a ulici A. Sládkoviča, potravinách Šerfel a Hlava a pri vchodoch do budovy školy.

          Rovnako je potrebné si naštudovať Usmernenie pred príchodom a vstupom do budovy školy a Pokyny upravujúce organizáciu vzdelávania od 1. 9. 2020.

          2. septembra nebude fungovať školský klub detí a nebudú sa v prvý deň nástupu vydávať ani obedy.

Koniec školského roka 2019/2020

          Riaditeľstvo Základnej školy v Štrbe oznamuje, že slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 bude dňa 30. júna 2020 9.00 hod. na multifunkčnom ihrisku.

          Zároveň oznamujeme, že tí žiaci, ktorí neboli v škole v mesiaci jún po obnovení výučby, si vysvedčenie prídu prevziať v náhradnom termíne – 1. júla od 9:00 do 11:00. Naďalej však platí, že si žiaci musia priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. 

Aktualizované informácie pre rodičov a žiakov k nástupu do školy

          Prosíme rodičov a žiakov 1. – 5. ročníka, ktorí od 1. júna opäť nastúpia do školy, aby si preštudovali aktualizované Usmernenie žiakov a zamestnancov školy po mimoriadnej situácii a Usmernenie pred príchodom a vstupom do budovy školy, kde nájdete aj harmonogram príchodu žiakov po ročníkoch. Ďakujeme.

Informácie pre rodičov žiakov 1.- 5. ročníka

         Triedni učitelia v rámci svojich tried zisťujú prieskum, ktorí rodičia (dochádzka je dobrovoľná) majú záujem, aby ich dieťa nastúpilo od 1. 6. 2020 v do školy – termín: do 25.5. 2020.

          ŠKD –  u žiakov, u ktorých aspoň jeden z rodičov  je doma, nebude možné, aby navštevovali ŠKD,  a to z dôvodu obmedzeného  počtu na triedu – 20 žiakov – termín:  do 25. 5. 2020. 

          Ďalej triedni učitelia zisťujú: alergie na pele + alergie na dezinfekčné prostriedky (DP). Škola síce zabezpečila DP, ale v prípade nejakého obmedzenia si musí rodič pre svoje dieťa zabezpečiť sám vlastné DP.

          Rodič si vopred pripraví Vyhlásenie  o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré dieťa po príchode do školy odovzdá – na stiahnutie tu.  Od piatka 22.5.2020 budú vyhlásenia k osobnému odberu na hlavných dverách školy a na miestach v obci:  potraviny – Šerfel, Jednota – na Hlavnej a Sládkovičovej ulici. Žiakom  z Lučivnej zabezpečí OcÚ Lučivná. Hlásené bude aj v obecnom rozhlase.

          Rovnako prosíme rodičov, aby si preštudovali Usmernenie pred príchodom a vstupom do budovy školy.

Oznam pre žiakov 6. ročníka

          Vážení rodičia (aktuálnych) šiestakov,

          škola pre žiakov 7. ročníka (v školskom roku 2020/2021) ponúka možnosť vyučovania druhého cudzieho jazyka. Z tohto dôvodu Vám dávame na výber z dvoch možností (nemecký alebo ruský jazyk), pričom vyučovať sa bude ten cudzí jazyk, o ktorý bude väčší záujem. Pre vyjadrenie záujmu vyplňte elektronickú návratku.

termín:  do 20. 5. 2020 (streda)

Oznam o záverečnom hodnotení

          Pedagogická rada  ZŠ Štrba  schválila  záverečné hodnotenie školského roka 2019/2020 s prihliadnutím na mimoriadnu  situáciu, zapríčinenú prerušením vyučovania v školách od 16.3.2020, ktorá naďalej pretrváva.

1. stupeň

Hodnotené slovom  absolvoval

1. ročník – anglický jazyk, prvouka

2. ročník – anglický jazyk, prvouka

3. – 4. ročník – vlastiveda, prírodoveda

Slovné hodnotenie

1. ročník – slovenský jazyk, matematika

Hodnotené známkou

2. ročník – slovenský jazyk, matematika

3. – 4. ročník – slovenský jazyk, matematika , anglický jazyk

2.stupeň

Hodnotené známkou

5. – 9. ročník – slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk, biológia, geografia, dejepis

6. – 9. ročník – fyzika

7. – 9. ročník – ruský jazyk, nemecký jazyk (podľa zvoleného voliteľného predmetu), chémia           

          Veríme, že spoločným úsilím, zodpovednosťou a prístupom zvládneme aj nastávajúce obdobie, ktoré nám zostáva do záveru školského roka. Ďakujeme rodičom za podporu a prístup pri vzdelávaní. Prajeme žiakom, ktorí sa aktívne zapájajú do dištančného vzdelávania, aby nepoľavili a vydržali, a tí, ktorí boli doposiaľ menej aktívni, aby zvýšili svoju snahu  o vzdelávanie. Spoločne si zaprajme, aby sme sa čoskoro všetci stretli na pôde našej školy.

Usmernenie MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie                            

                                 Mgr. Ľubomíra Iľanovská, riaditeľka ZŠ Štrba

Oznam k zápisu do 1. ročníka

          Milí rodičia predškolákov,

          Základná škola Štrba oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka bude z dôvodu aktuálnej situácie a usmernenia Ministerstva školstva vedy výskumu a športu  prostredníctvom vyplnenia elektronickej prihlášky od 15.do 30.apríla bez účasti žiakov.

          Pre rodičov, ktorí nemajú možnosť prihlásiť svoje dieťa elektronicky, bude možné podať  prihlášku osobne  bez účasti dieťaťa  21. apríla 2020 v ZŠ Štrba od  13.00 – 16.00 hod. v 1. A triede na prízemí. Nutné je  so sebou doniesť občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. Vstup do budovy bude možný len po jednej osobe, s rúškom, alebo jeho náhradou, taktiež  je nutné mať  jednorazové rukavice  z dôvodu  dodržiavania  hygienicko-epidemiologických opatrení.

          V prípade  otázok sa môžete informovať na tel. čísle  0911 695 015.

          Usmernenie MŠSVVaŠ  k zápisu do 1.ročníka  

          (https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/zapis-do-zs-a-ms/)

  • – overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
  • – zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,
  • – ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
  • (žiadosť o odklad povinnej dochádzky na stiahnutie nájdete v sekcii tlačivá)

                                                          Mgr. Ľubomíra Iľanovská, riaditeľka školy