Zimná škola behu na lyžiach pre deti a mládež

PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY KRAJ

Výzva „Mikroprogram PSK“

Program:  ŠPORT

Názov žiadateľa: Športový klub Štrba

Názov projektu: Zimná škola behu na lyžiach pre deti a mládež.

Termín realizácie projektu : marec – október 2021

Stručná charakteristika projektu:

Beh na lyžiach má v Štrbe dlhodobú tradíciu. Športové triedy v základnej škole boli zriadené v roku 1972. Výhodou je lokalita a podmienky, keďže športový areál v Mlynickej doline na Štrbskom Plese je vzdialený len pár minút jazdy autom. Vzhľadom na to, že bežeckému lyžovaniu v regióne sa venuje už len máli klubov, náš klub navštevujú aj deti a mládež z okolitých obcí.

Našou prácou a odbornými skúsenosťami vedieme deti k osvojeniu si základných lyžiarskych zručností. Znalosťami o vplyve pohybu na zdravie človeka formujeme kladný vzťah k pohybovej aktivite, poukazujeme na negatívny dopad nesprávnej životosprávy. Učíme deti vnímať zdravie a pohyb ako súčasť zdravého životného štýlu a schopnosť celoživotnej starostlivosti o zdravie.

Naším cieľom je rozširovať rozrastajúcu sa základňu najmladších žiakov pre tento šport v našom regióne. Neustále sa snažíme dostať do povedomia beh na lyžiach ako šport, ktorý má významný vplyv na rozvoj  funkčného fyziologického a somatického potenciálu jedinca, prostredníctvom prednášok v rámci školy a tiež organizovaním rôznych športových podujatí pre širokú  verejnosť. Okrem prípravy na snehu sa venuje aj letnej príprave. Cieľom je pripraviť deti  a mládež na nasledujúce obdobie a vytvoriť základy pre ďalší výkonnostný rast. Koncom tohto obdobia je možné absolvovať už prvú prípravu na snehu. V rámci udržateľnosti projektu a nakúpením lyžiarskej výstroje a materiálno- technického vybavenia spojeného s letnou prípravou alebo prípravou na snehu, vedeli by sme poskytnúť naše služby väčšiemu počtu detí, mládeži a verejnosti.

Financovanie projektu: schválená dotácia Prešovského samosprávneho kraja vo výške 5 000 €.