AG testovanie – návody

Návod na použitie pre samotestovanie:

 1. Sprievodca pre samotestovanie:

https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19;

link na priame stiahnutie súboru: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

 1. Návod na použitie pri samotestovaní:

https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 ;

link na priame stiahnutie súboru:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

 1. súčasťou sprievodcu aj návodu na použitie je QR kód, po naskenovaní ktorého sa zobrazí krátke inštruktážne video ako vykonať samotestovanie:

AG testy – harmonogram preberania testov

Organizačné pokyny k AG samotestom

Oddelenie špecializovaných činností, odbor školstva – Okresný úrad Prešov potvrdili našu návratku, AG testy si môžeme vyzdvihnúť. Distribúcia AG testov zákonným zástupcom žiaka, ktorí prejavili záujem o samotestovanie AG testami bude nasledovná:

 • Štvrtok 9. 9. 2021 vyzdvihnutie testov kompletizácia súprav a pokynov
 • Piatok 10. 9. 2021 ZŠ Štrba – zadný vchod – vchod ŠKD
  • 7:00 – 8:00 preberanie AG testov
  • 15:00 – 16:00 preberanie  AG testov
 •   6.B až po ukončení karantény 18. 9. 2021 (sobota) 8:00 – 9:00 hlavný vchod  – vestibul ZŠ

NOVÉ (9. 9. 2021): Sprievodca pre samotestovanie 

Dochádzkový systém pre žiakov

Vážení rodičia,

dňa 2. 9. 2021 všetci žiaci dostali čipové prívesky, ktoré slúžia na evidenciu ich príchodov do školy.

Upozorňujeme žiakov, aby sa nezabudli pri východe zo šatní do tried pípnuť, následne systém Edupage zaeviduje ich príchod do školy.

Učiteľ si vie skontrolovať príchod žiakov do školy, potvrdiť jeho prítomnosť a rodič má informáciu o tom, že jeho dieťa je v škole. V prípade straty čipového prívesku je žiak/zákonný zástupca povinný uhradiť poplatok za nový prívesok. 

Čipové prívesky slúžia len na evidenciu príchodov žiakov, pri odchode sa žiaci pípať nemusia!

AG testy – Informácie pre rodičov

Ministerstvo školstva vedy a výskumu SR poslalo informáciu k distribúcii AG samotestov. Ministerstvo bude robiť všetko preto, aby každý rodič, ktorý má záujem testovať svoje dieťa, dostal samotesty v najbližších dňoch/týždňoch. Keďže však záujem zo strany rodičov bol 5- násobne vyšší oproti záujmu o testovanie počas minulého školského roka, chceli by sme Vás a rodičov Vašich žiakov poprosiť o trpezlivosť a súčinnosť pri distribúcii samotestov. Odbor školstva okresného úradu v sídle kraja Vás bude postupne kontaktovať a informovať o termíne výdaja ďalších zásob samotestov, ako náhle im budú dodatočné zásoby naskladnené.

Keďže záujem rodičov o samotesty 5-násobne prekročil záujem o testovanie počas minulého roka, musíme Vás poprosiť, aby ste v tejto fáze distribuovali len 5 ks samotestov na žiaka, ktorého rodičia potvrdili záujem testovať svoje dieťa. Mrzí nás zvýšená prácnosť, ktorá tým pre školu a jej zamestnancov vzniká. K tomuto kroku sme však museli pristúpiť, aby v čo najkratšom čase samotesty dostali všetci, čo sú ochotní samotestovať svoje deti.

Pri odovzdávaní takto naplneného vrecúška so samotestami je potrebné, aby rodič podpísal preberací protokol, v ktorom sa zaväzuje, že samotesty budú využité za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 u žiaka. Kópiu prednej strany preberacieho protokolu škola odovzdá rodičovi, podpísanú zadnú časť archivuje škola do konca školského roka.

Keďže za použitie je zodpovedný rodič, vykonanie samotestu by mal škole potvrdzovať spôsobom, napr. prostredníctvom edupage, emailu alebo smsky alebo, v krajných prípadoch, písomným potvrdením. Rodič škole potvrdzuje len vykonanie poskytnutého samotestu, výsledok samotestu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny – žiak následne zostáva doma a rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní.

Momentálne čakáme na informácie z Okresného úradu v sídle kraja (Prešov). O ďalšom postupe Vás budeme bezodkladne informovať cez EDUPAGE a www.zsstrba.sk

Organizačné pokyny na začiatok školského roka 2021/2021 ZŠ ŠTRBA

2. 9. 2021

8:30 – žiaci 1. ročníka / dolná chodba a trieda

         –  žiaka 1.r. doprevádza len jeden zákonný zástupca (odovzdá v papierovej podobe* alebo cez EDUPAGE ** 

           vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa a za zákonného zástupcu – vyhlásenie – osoba vstupujúca do objektu ***).

9:00 – žiaci 2. r. – 9. roč.

 • Vstup do budovy je cez hlavný vchod  ZŠ za dodržiavania všetkých epidemiologických opatrení.
 • Pri nástupe do školy odovzdajú vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa * podpísané zákonným zástupcom tí žiaci, ktorým rodičia neodoslali vyhlásenie cez EDUPAGE. **
 • Nasledovať bude ranný filter – meranie teploty a dezinfekcia, kontrola rúška, následne žiak odchádza do triedy.
 • Slávnostné otvorenie školského roka (žiaci sú vo svojich triedach) cez školský rozhlas.
 • septembra 2021 nebude fungovať školský klub detí a nebudú sa v prvý deň  vydávať ani obedy.
 • V prípade nejakých nejasností môžu sa žiaci, ako aj zákonní zástupcovia obrátiť na triednych učiteľov alebo na vedenie školy.
 • 14:00 – 16:00 prevezme vo vestibule ZŠ Štrba zákonný zástupca žiaka PCR kloktací test proti podpisu .

3. 9. 2021

 • 7:30 – 9:00  žiaci donesú  odobratú vzorku  testu  do ZŠ – vestibul
 • 9:00 nástup ostatných žiakov do tried
 • žiaci 1. r. môžu nastúpiť od  7:30 hod.
 • zákonní zástupcovia nevstupujú do budovy školy, po dohode si žiaka/ žiakov vyzdvihne pri hlavnom vchode triedny učiteľ.
 • Od 3. 9. 2021 bude v prevádzke školská jedáleň (ŠJ) aj školský klub detí (ŠKD).

* Vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa nájdete aj v tlačenej forme na dverách školy (hlavný vchod) alebo v obchodoch v obci Štrba.

* * Vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa je možné posielať aj cez Edupage (webstránka www.zsstrba.edupage.org alebo aplikácia v smartfóne). Postup pre posielanie vyhlásenia je rovnaký ako v minulom školskom roku. Pripájame aj návod

*** Vyhlásenie o bezpríznakovosti – osoba vstupujúca do objektu nájdete aj na dverách školy (hlavný vchod).

Zápis do ZUŠ v Štrbe – jesenné kolo zápisu

Vážení rodičia.
 

Po roku opäť rozširujeme rady našich žiakov. Ak chcete vo Vašom synovi či dcére budovať vzťah k umeniu, zapojiť ho do kolektívu detí s podobnými záujmami, zverte ho do rúk našich pedagógov. Už od pondelka bude prebiehať zápis žiakov do našej umeleckej školy.

Viac informácií a online prihlášku nájdete na:
 
Tešíme sa na nových žiakov, Vaše deti.
 

Harmonogram PCR kloktacie testy

Do pozornosti dávame:

 • 2. 9. 2021 o 14:00 – 16:00 sa uskutoční výdaj kloktacích PCR testov zákonným zástupcom vo vestibule (hlavný vchod) v ZŠ Štrba.*
 • 3. 9. 2021 o 7:30 – 9:00  žiaci/zákonní zástupcovia donesú odobratú vzorku testu do ZŠ Štrba – vestibul (hlavný vchod).
 • PCR testovanie kloktaním – inštruktážne video

* PCR kloktací test si môžu prevziať len tí rodičia, ktorí prejavili záujem o kloktacie PCR testy v dotazníku cez Edupage!

Harmonogram – AG a kloktacie PCR testy


Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty a kloktacie PCR testy na domáce použitie žiakom. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem.

VO VŠETKÝCH PRÍPADOCH JE TESTOVANIE DOMÁCIMI ANTIGÉNOVÝMI SAMOTESTAMI A KLOKTACÍMI PCR TESTAMI DOBROVOĽNÉ A BEZPLATNÉ.

Možnosť testovania kloktacími PCR testami bude dostupná len na začiatku školského roka 2021/2022.

 

HARMONOGRAM PRE REALIZÁCIU TESTOVANIA DOMÁCIMI ANTIGÉNOVÝMI SAMOTESTAMI

Od 23. 8. 2021 12:00 do 26. 8. 2021 8:00 škola zistí záujem o domáce antigénové samotestovanie medzi rodičmi prostredníctvom školského informačného systému EDUPAGE – www.zsstrba.edupage.org

Od 31. 8. 2021 škola informuje rodičov o presnom dátume výdaja samotestov. Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

 

HARMONOGRAM PRE REALIZÁCIU TESTOVANIA KLOKTACÍMI TESTAMI NA ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

Na začiatku školského roka 2021/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl (0. -9. ročníka) a všetkých žiakov špeciálnych základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami dobrovoľné.

Od 23. 8. 2021 12:00 do 26. 8. 2021 8:00 škola zistí záujem o testovanie kloktacími PCR testami medzi rodičmi prostredníctvom školského informačného systému EDUPAGE – www.zsstrba.edupage.org

Testovanie sa vykonáva v domácom prostredí, rodič vyplní iba tlačivoČestné prehlásenie – samoodber“.

Od 2. 9. 2021 do 5. 9. 2021 škola na základe dohody s dodávateľom testov určí deň a spôsob realizácie samotestovania kloktacími PCR testami. Škola informuje rodičov o dni samotestovania kloktacími PCR testami a následne o spôsobe doručenia.

Do 72 hodín od zozbierania testov bude doručený výsledok testu prostredníctvom SMS alebo e-mailu rodičovi. 

Edupage – prihlasovacie kontá pre rodičov budúcich prvákov

Vážení rodičia,

Základná škola Štrba už odoslala rodičom budúcich prvákov na poskytnuté emailové adresy prihlasovacie kontá na Edupage stránku školy: www.zsstrba.edupage.org  

Pomocou školského informačného systému Edupage si budete môcť prezerať známky, ospravedlňovať neprítomnosť detí v škole, sledovať udalosti a nové oznámenia, pridávať vyhlásenia, komunikovať s vyučujúcimi.

Systém Edupage nájdete aj ako aplikáciu pre smartfón v Google Play alebo App Store. Pre prihlásenie do aplikácie je potrebné použiť rovnaké prihlasovacie konto poskytnuté základnou školou.

Pripájame aj niekoľko užitočných návodov:

Elektronické ospravedlnenky je potrebné zasielať do 20:00 vždy o deň vopred, ak viete, že dieťa nepríde na druhý deň do školy. Vo výnimočných prípadoch (napr. nečakaná zmena zdravotného stavu dieťaťa alebo iné dôvody) aj ráno v deň, kedy dieťa nebude v škole. O akceptovaní ospravedlnenky triednym učiteľom budete informovaní správou.

Elektronické vyhlásenia o bezinfekčnosti (od 1. 9. 2021 vyhlásenie o bezpríznakovosti) je tiež potrebné zasielať elektronicky do 20:00 pred dňom nástupu žiaka do školy. O akceptovaní Vyhlásenia budete rovnako informovaní aj správou či už vo webovej aplikácii, alebo v mobilnej aplikácii na Vašom smartfóne.