Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 17. 5. 2021

Nástup žiakov od 17. 5. 2021:

 • I. stupeň – prezenčne (podľa rozvrhu)
 • II. stupeň – prezenčne (podľa rozvrhu)

Nástup žiakov I. aj II. stupňa je ako bežný školský deň o 7:30 s ranným filtrom (meranie teploty, dezinfekcia rúk). 

V pondelok 17. 5. 2021 nie je potrebné, aby zákonní zástupcovia posielali nové čestné vyhlásenie cez Edupage, ak dieťa neprerušilo školskú dochádzku na viac ako 3 dni.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa je potrebné poslať cez informačný systém Edupage len v tom prípade, ak dieťa prerušilo školskú dochádzku na viac ako 3 dni. Návod k posielaniu elektronických vyhlásení nájdete v samostatnom článku.

Edupage – ospravedlnenky a vyhlásenia o bezinfekčnosti (platné od 10. 5. 2021)

Vážení rodičia,

od 10. 5. 2021 dochádza k zmene podávaniu ospravedlneniek a vyhlásení o bezinfekčnosti dieťaťa. Ospravedlnenky a vyhlásenia o bezinfekčnosti dieťaťa je už potrebné zasielať triednemu učiteľovi elektronickou formou cez školský informačný systém Edupage. Pripájame niekoľko návodov:

Návody – elektronické ospravedlnenky:

Ak je potrebné poslať triednemu učiteľovi potvrdenie od lekára, môžete potvrdenie odfotiť a odoslať ako prílohu správy.

Návody – vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (to je potrebné zasielať pri prerušení školskej dochádzky viac ako 3 dni):

Elektronické ospravedlnenky je potrebné zasielať do 20:00 vždy o deň vopred, ak viete, že dieťa nepríde na druhý deň do školy. Vo výnimočných prípadoch (napr. nečakaná zmena zdravotného stavu dieťaťa alebo iné dôvody) aj ráno v deň, kedy dieťa nebude v škole. O akceptovaní ospravedlnenky triednym učiteľom budete informovaní správou.

Elektronické vyhlásenia o bezinfekčnosti je tiež potrebné zasielať elektronicky do 20:00 pred dňom nástupu žiaka do školy. O akceptovaní Vyhlásenia budete rovnako informovaní aj správou či už vo webovej aplikácii, alebo v mobilnej aplikácii na Vašom smartfóne.

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 3. 5. 2021

 • Bezinfekčnosť predkladá zákonný zástupca za žiaka I. a II. st. ZŠ. 
 • Upozornenie! Nové vyhlásenie o bezinfekčnosti pre zákonných zástupcov nájdete tu.

 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti v papierovej forme nájdete aj na všetkých vchodoch do budovy základnej školy.
 • V pondelok 3. 5. 2021 je potrebné, aby žiak doniesol už nové vyhlásenie o bezinfekčnosti.
 • Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka opätovne predkladá čestné vyhlásenie. 
 • Nástup žiakov od 3. 5. 2021:
   • I. stupeň – prezenčne
   • 5. až 7. ročník – prezenčne (adaptačné obdobie)
   • 8. až 9. ročník – prezenčne podľa rozvrhu

Harmonogram nástupu žiakov od 3. 5. 2021

– zadný vchod do budovy školy pre 1. – 5.r.

 • 1.r.    –    7.30
 • 2.r.    –    7.40
 • 3.r.    –    7.50
 • 4.r.    –    8.00
 • 7.20 –  7.30 – 5. ročník

  – zadný vchod do budovy školy pre 6. – 9.r.

 • 7:20 – 7:30 – 6. ročník
 • 7:30 – 7:35 – 7. ročník
 • 7:35 – 7:40 – 8. ročník

 

Zápis do 1. ročníka – overenie dokumentov a školskej spôsobilosti (4. 5. 2021)

Vážení rodičia,

v týchto dňoch ste obdržali pozvánku na 4. 5. 2021 (podľa časového rozpisu) k overeniu dokumentov pri zápise do 1. r. v ZŠ Štrba, ako aj overenie školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa.

Prevzatie rozhodnutia je podmienené podpisom oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Splnomocnenie pre druhého zákonného zástupcu dieťaťa  na možnosť  prebrať  rozhodnutie o prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky nájdete TU.

Pre zápis do 1. ročníka nie je podmienkou doniesť  potvrdený  zdravotný preukaz  od detského lekára, len doporučenie.   

Z dôvodu novej vyhlášky ÚVZ č. 197 (platnej od  28.4.2021) je vstup do budovy školy (po nahliadnutí potvrdení) povolený:

 • osobe, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 • osobe, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,
 • osobe, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,
 • osobe zaočkovanej:
 1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
 2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
 3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • u zákonného zástupcu musí byť prekrytie horných dýchacích ciest  respirátorom,
 • u dieťaťa sa nevyžaduje,  ale len odporúča prekrytie.

Veríme, že spoločným dodržiavaním všetkých opatrení zabezpečíme plynulý priebeh zápisu.

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 26. 4. 2021

I. STUPEŇ:
1.) Od 26. 4. 2021 pokračuje vyučovanie v ZŠ Štrba v prezenčnej forme vyučovania.
2.) Podmienkou nástupu žiakov 1. – 4.ročníka je absolvovať test na COVID 19 u jedného zákonného zástupcu žiaka.
3.) Testovanie sa bude vykonávať v sobotu 24. apríla 2021 

 • 1./  V budove bývalých potravín Nezábudka v Štrbe v čase od 8,00  – 12,00 hod. a od 13,00 – 18,00 hod
 •  Od 12,00 – 13,00 hod – dezinfekcia priestorov a obedňajšia prestávka
 • 2./ V Dome seniorov v Tatranskej Štrbe v čase od 8,00  – 13,00 hod. a od 14,00 – 18,00 hod
 • Od 13,00 – 14,00 hod – dezinfekcia priestorov a obedňajšia prestávka

4.) Vyhlásenie o bezinfekčnosti po aktualizácii Ministerstva školstva vedy výskumu a športu bude uverejnené na webovej stránke školy, ale aj v papierovej forme pri  zadných vstupoch do budovy školy.

5.) 26. 4. 2021 pred nástupom žiakov 1. – 4.r. do školy sa bude vyžadovať vyhlásenie o bezinfekčnosti ZZ  a  možnosť nahliadnuť  do overenia platnosti testu na COVID – 19, prípadne potvrdenia o výnimke s testovania.

Vstupovať do budovy budú žiaci podľa harmonogramu, kde si ich následne prevezmú tr. učitelia za dodržiavania všetkých opatrení:  

26. 4. 2021 – 1. stupeň nástup podľa harmonogramu

 • 1.r.    –    7.30
 • 2.r.    –    7.40
 • 3.r.    –    7.50
 • 4.r.    –    8.00

       – naďalej platí, že žiak musí mať so sebou minimálne 2 ochranné  rúška
6.) Dochádzajúcich žiakov bude možné vpustiť do budovy školy po príchode autobusov – budú ich čakať triedni učitelia.
7.)Tí žiaci, ktorí nenastúpia na  prezenčnú formu vyučovania, pokračujú naďalej dištančne, ale len spôsobom zadávania a spätnej kontroly úloh. V tomto prípade, ale zákonný zástupca nemá nárok na OČR.

8.) Prevádzka ŠKD a ŠJ je ako pri bežnom režime školy.

9.) V prípade neúčasti žiaka/dieťaťa na vyučovaní, resp. zmene zdravotného stavu, je povinnosťou zákonného zástupcu bezodkladne informovať triedneho učiteľa/ľku.

10.) Pri neúčasti žiaka na vyučovaní, je zákonný zástupca povinný ohlásiť  jeho neúčasť vedúcej školskej jedálne do 8:00 hod.

 II. STUPEŇ:
1.) 5. až 7. ročník pokračuje v dištančnom vzdelávaní – Upozornenie! – od 7. 4. 2021 došlo k zmenám v niektorých rozvrhoch!
2.) 8. a 9. ročník prezenčne. – Viac informácií nájdete tu

V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme bezodkladne informovať.

Testovanie kloktaním 8. a 9. ročník – 23. 4. 2021

Vážení rodičia, milí žiaci,

do pozornosti dávame testovanie kloktaním *, ktoré sa uskutoční zajtra 23. 4. 2021 o 7:30 v priestoroch bývalých potravín Nezábudka v Štrbe.

Žiaci dostali tlačivo v papierovej forme v škole a boli o testovaní poučení. Žiakom odporúčame pozrieť si nasledujúce: Inštruktážne video pre žiakov

5. – 7.ročník pokračuje od 26. 4. 2021 dištančnej výuke (okres Poprad zostáva v bordovej farbe).

V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme informovať.

* Viac informácií o testovaní na školách nájdete aj na oficiálne stránke Ministerstva školstva www.minedu.sk.

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 19. 4. 2021

I. STUPEŇ:
1.) Od 19. 4. 2021 pokračuje vyučovanie v ZŠ Štrba v prezenčnej forme vyučovania.
2.) Podmienkou nástupu žiakov 1. – 4.ročníka je absolvovať test na COVID 19 u jedného zákonného zástupcu žiaka.
3.) Testovanie sa bude vykonávať v sobotu 17. apríla 2021 

 • 1./  V budove bývalých potravín Nezábudka v Štrbe v čase od 8,00  – 12,00 hod. a od 13,00 – 18,00 hod
 •  Od 12,00 – 13,00 hod – dezinfekcia priestorov a obedňajšia prestávka
 • 2./ V Dome seniorov v Tatranskej Štrbe v čase od 8,00  – 13,00 hod. a od 14,00 – 18,00 hod
 • Od 13,00 – 14,00 hod – dezinfekcia priestorov a obedňajšia prestávka

4.) Vyhlásenie o bezinfekčnosti po aktualizácii Ministerstva školstva vedy výskumu a športu bude uverejnené na webovej stránke školy, ale aj v papierovej forme pri  zadných vstupoch do budovy školy.

5.) 19. 4. 2021 pred nástupom žiakov 1. – 4.r. do školy sa bude vyžadovať vyhlásenie o bezinfekčnosti ZZ  a  možnosť nahliadnuť  do overenia platnosti testu na COVID 19, prípadne potvrdenia o výnimke s testovania.

Vstupovať do budovy budú žiaci podľa harmonogramu, kde si ich následne prevezmú tr. učitelia za dodržiavania všetkých opatrení:  

19. 4. 2021 – 1. stupeň nástup podľa harmonogramu

 • 1.r.    –    7.30
 • 2.r.    –    7.40
 • 3.r.    –    7.50
 • 4.r.    –    8.00

       – naďalej platí, že žiak musí mať so sebou minimálne 2 ochranné  rúška
6.) Dochádzajúcich žiakov bude možné vpustiť do budovy školy po príchode autobusov – budú ich čakať triedni učitelia.
7.)Tí žiaci, ktorí nenastúpia na  prezenčnú formu vyučovania, pokračujú naďalej dištančne, ale len spôsobom zadávania a spätnej kontroly úloh. V tomto prípade, ale zákonný zástupca nemá nárok na OČR.

8.) Prevádzka ŠKD a ŠJ je ako pri bežnom režime školy.

9.) V prípade neúčasti žiaka/dieťaťa na vyučovaní, resp. zmene zdravotného stavu, je povinnosťou zákonného zástupcu bezodkladne informovať triedneho učiteľa/ľku.

10.) Pri neúčasti žiaka na vyučovaní, je zákonný zástupca povinný ohlásiť  jeho neúčasť vedúcej školskej jedálne do 8:00 hod.

 II. STUPEŇ:
1.) 5. až 7. ročník pokračuje v dištančnom vzdelávaní – Upozornenie! – od 7. 4. 2021 došlo k zmenám v niektorých rozvrhoch!
2.) 8. a 9. ročník prezenčne. – Viac informácií nájdete tu

V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme bezodkladne informovať.

Organizačné pokyny od 19. 4. 2021 (2. stupeň)

Na základe rozhodnutia  ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 19. apríla 2021 sa v okrese Poprad obnovuje  školské vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka.

III. stupeň varovania ( bordová farba)

Kombinovaná forma vzdelávania:

 • dištančné vzdelávanie žiakov 5. – 7. ročníka (pokračujú podľa rozvrhov pre online hodiny)
 • prezenčné vzdelávanie žiakov 8. – 9. ročníka 

Nástup v pondelok pre žiakov 8. a 9.r.  je v riadnom čase cca 7. 30 s čestným vyhlásením a potvrdením negatívneho testu žiaka a jeho zákonného zástupcu. 

Prevádzka ŠJ je ako pri bežnom režime školy.

Testovanie

Na základe usmernenia MŠVVaŠ sa kloktacie testy objednávajú týždeň pre testovaním. V utorok 13. 4. 2021 bol okres Poprad preradený z čiernej do bordovej farby. Zákonný zástupca preto zabezpečí individuálne testovanie pre svoje dieťa navštevujúce 8. alebo 9. ročník, aby pred nástupom na prezenčnú formu vyučovania sa mohol/a  preukázať negatívnym testom na COVID 19, príp. jeho výnimkou.

Platnosť testov

Test zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný (podmienka prezenčnej výuky), platí 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Na základe vydanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa stanoví oprávnenie pre prevádzkovateľa školy pri vstupe do prevádzky overovať splnenie podmienky formou požadovania predloženia (k nahliadnutiu) príslušného dokladu – potvrdenia o výsledku testu na COVID-19.

(Návrat do škôl 2021 od 19. apríla 2021, str. 5)

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré zákonný zástupca dieťaťa predkladá spolu s negatívnym testom na COVID – 19 alebo jeho výnimkou pri vstupe do školy nájdete aj na vstupných dverách do budovy školy (zadný vchod pre  1. – 5.r. a 6. – 9.r.).

Školská dochádzka

Viac v Organizačné pokyny od 19. 4. 2021

Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 (El. prihláška je spustená do 16. 4. 2021)

Základná škola Štrba oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka (na školský rok 2021/2022) bude z dôvodu aktuálnej situácie a usmernenia Ministerstva školstva vedy výskumu a športu (MŠVVaŠ) formou:

 • Elektronickej prihlášky od 12. do 16. apríla 2021 (odkaz tu). *
 • Pre rodičov, ktorí nemajú možnosť prihlásiť svoje dieťa elektronicky, bude možné podať prihlášku osobne bez účasti dieťaťa 15. apríla (štvrtok) 2021 v ZŠ Štrba od 13:00 – 16:00 hod. v triede 1. ročníka  na prízemí. Nutné je  so sebou doniesť  občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. Vstup do budovy školy bude z dôvodu prebiehajúcich prác pri výstavbe materskej školy zozadu z dvora do hlavnej budovy (vchod 6. – 9. r.) možný len po jednej osobe s negatívnym testom na COVID 19 nie starším ako 7 dní, resp. s výnimkou a s respirátorom. Prihlášky v papierovej forme nájdete pri spomínanom vstupe od 12. apríla 2021.
 • Oznam k zápisu do 1. ročníka.

* Odkaz na elektronickú prihlášku bude dostupný na webovej stránke školy od 12. – 16. apríla 2021.