Dotácia na stravu od 1. 5. 2023

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

od 1. 5. 2023 bude poskytovaná dotácia na stravu. Je potrebné, aby rodič podal žiadosť o dotáciu na stravu. Môžete tak urobiť cez školský informačný systém Edupage, kde v menu vyberiete Žiadosti/Vyhlásenia a vyberiete Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu – Návratka a podáte žiadosť. Návod tu: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u4450

Žiadosť o dotáciu na stravu je potrebné vyplniť cez Edupage do 10. 4. 2023.

Túto žiadosť musia vyplniť všetci rodičia detí, ktoré navštevujú ZŠ aj v prípade že nebudú chodiť na obedy.

Viac informácií nájdete TU.

Zápis do 1. ročníka 2023/2024

Základná škola Štrba oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka bude prostredníctvom vyplnenia elektronickej prihlášky od 3. do 14. apríla 2023.

Elektronická prihláška*

Pre rodičov, ktorí nemajú možnosť prihlásiť svoje dieťa elektronicky, bude možné podať prihlášku osobne bez účasti dieťaťa 13. apríla 2023 v ZŠ Štrba od  13.00 – 15.00 hod. v triede 1.A triedy na prízemí. Prihlášky v papierovej forme nájdete pri hlavnom  vstupe do budovy školy od  3. – 5. apríla 2023. Nutné je  so sebou doniesť  občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. Vstup do budovy bude možný za dodržiavania aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení.

Bližšie informácie ohľadom zápisu do 1. ročníka nájdete v Ozname k zápisu.

V prípade otázok sa môžete informovať na tel. čísle 0911 695 015, 0911 695 021.

Mgr. Ľubomíra Iľanovská, riaditeľka Základnej školy Štrba

* Odkaz na elektronickú prihlášku bude dostupný na webovej stránke školy od 3. do 14. apríla 2023.

Olympijský odznak všestrannosti

Dňa 29.marca 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola Olympijského odznaku všestrannosti v Prešove. Ide o športový projekt realizovaný na školách zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. 

V krajskom kole mohlo štartovať 1 osemčlenné družstvo (4 dievčatá + 4 chlapci) v zložení: 6.ročník žiak + žiačka, 7.ročník žiak + žiačka, 8.ročník žiak + žiačka, 9.ročník žiak + žiačka za školu, ktorá získala certifikát zo školského kola OLOV.  Pre pretekárov boli pripravené dve verzie prekážkových dráh s rôznym stupňom obtiažnosti, zvlášť pre mladších žiakov 6. a 7. ročníkov a zvlášť pre starších žiakov 8. a 9. ročníkov. Školské tímy absolvovali súťaž štafetovým spôsobom. 

Naša štafeta podala veľmi pekný výkon. Bola to pre nás nová skúsenosť a motivácia k ďalšiemu športovému rastu. 

Ďakujeme našim žiakom za vzornú reprezentáciu školy. (Mgr. T. Gemza)

Lyžiarsky výcvik

V dňoch 15. marca – 21. marca 2023 sa žiaci 7., 8. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku, ktorý sa uskutočnil v lyžiarskom stredisku na Štrbskom Plese. Žiaci sa naučili a zdokonalili svoje lyžiarske zručností a odniesli si domov množstvo zážitkov. Na záver sme lyžiarsky kurz vyhodnotili, žiaci dostali vysvedčenia a sladkú odmenu. (Mgr. M. Tekeľ)

Hodina deťom

Dňa 21.3.2023 sa aj naša škola zapojila dom celoslovenskej zbierky Hodina deťom, kde  náš dobrovoľnícky tím žiačok 7.A triedy Alexandry Šimkovej a Martiny Halčinovej zbieral dobrovoľné príspevky od žiakov našej školy do žltých pokladničiek.

Výnos je určený na pomoc deťom z jednorodičovských rodín, ktoré sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením.

Zbierku každoročne už viac ako 20 rokov organizuje Nadácia pre deti Slovenska. V našej škole sa väčšina detí zapojila do tejto zbierky a vyzbierali sme spoločne 146,70 eur.  Veľké poďakovanie patrí Vám všetkým žiakom, ktorí ste prispeli do tejto zbierky a pani učiteľkám, ktoré ste deti povzbudili k tejto dobročinnosti.

Zvlášť chcem poďakovať deťom a pani učiteľke 2. ročníka za veľké srdce pre darcovstvo.

Pomohli ste tak rozmeniť veľké starosti jednorodičov na drobné.

Ešte raz úprimné poďakovanie patrí všetkým ochotným prispievateľom do zbierky Hodina deťom. (Mgr. M. Garajová)

Testovanie 9

Tak ako na iných základných školách na Slovensku sa aj na našej škole dňa 22. 3. 2023 konalo Testovanie 9. Testovania sa zúčastnilo všetkých 14 deviatakov. O 7:45 boli otvorené zapečatené obálky s testami a od 8:00 začalo samotné testovanie.
Žiaci najskôr písali test z matematiky, na vypracovanie ktorého mali 90 minút. Po krátkej prestávke si napísali test zo slovenského jazyka a literatúry, na ktorý mali vymedzených 70 minút. Okrem toho, že výsledky testovania umožňujú porovnať úroveň deviatakov v rámci celého Slovenska, zohrávajú podstatnú úlohu aj v prijímacom konaní na stredné školy.
Stredné školy majú možnosť prijať uchádzačov, ktorí dosiali z oboch testovaných predmetov požadovanú minimálnu úspešnosť, bez nutnosti absolvovať prijímacie skúšky. V našom okrese túto možnosť ponúkajú napr. obe popradské štátne gymnáziá (požadovaná úspešnosť 90%) alebo stredná priemyselná škola či SOŠ remesiel a služieb (požadovaná úspešnosť 80%). Iné stredné školy ako napr. SOŠ polytechnická vo Svite zase zohľadňujú výsledky testovania formou udelenia bonusových bodov. (Mgr. Z. Špendelová)

Projekt – sopka

Vo februári sa niektorí šikovní a tvoriví žiaci v rámci geografie zapojili do dobrovoľného projektu „Sopka“. Ich úlohou bolo vytvoriť model sopky. Na modely sopiek žiaci využili rôznorodý materiál. Niektoré modely demonštrovali aj výbuch sopky za pomoci jednoduchej chemickej reakcie kuchynských látok. Každý model bol jedinečný. Na názornom príklade si žiaci lepšie upevnili učivo o sopkách. Vďaka patrí aj rodičom za pomoc, trpezlivosť a asistenciu pri zhotovovaní modelov. (Mgr. J. Vrbenská)   

Hodina deťom

Vážení rodičia, milí žiaci,

dňa 21.3.2023 sa uskutoční celoslovenská zbierka Hodina deťom, kde dobrovoľnícke tímy z celého Slovenska budú v uliciach zbierať príspevky do pokladničiek. Výnos je určený na pomoc deťom z jednorodičovských rodín, ktoré sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. Zbierku každoročne už viac ako 20 rokov organizuje Nadácia pre deti Slovenska a tento rok sa naša škola rozhodla do zbierky zapojiť.

Zapojiť sa však môžete aj vy a to tak, že v deň konania zbierky môžete prispieť do pokladničky v našej škole buď priamo alebo môžete príspevok poslať po vašom dieťati, ktoré ho odovzdá dobrovoľníckemu tímu do pokladničky.

Pomôžete tak rozmeniť veľké starosti jednorodičov na drobné.

Obvodné kolo 69. ročníka Hviezdoslavovho Kubína v Poprade

Podtranská knižnica v Poprade privítala 2.marca 2023 laureátov školských kôl 69. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. Obvodnej súťaže s dlhoročnou tradíciou sa zúčastnilo aj päť našich žiačok: Nina Macková, Alexandra Petrušková, Ema Bajčičáková, Nela Garajová a Natália Halčinová. Mladší i starší prednášajúci súťažili v kategóriách poézie a prózy. Odborná porota nemala ľahkú úlohu, pretože žiaci prednášali texty naozaj na vysokej umeleckej úrovni. O to viac nás teší, že porota ocenila prednes poézie Natálie Halčinovej, žiačky 9. ročníka. Natália tak postupuje do okresného kola tejto súťaže. Gratulujeme! (Mgr. J. Zajacová)