Dištančné vzdelávanie od 11. 1. 2021 – informácie pre žiakov

Dištančné vzdelávanie od 11. 1. 2021 prebieha podľa nasledujúcich pokynov:

 1. ročník – žiaci nájdu pracovné listy a úlohy na tomto odkaze
 2. ročník – žiaci nájdu pracovné listy a úlohy na tomto odkaze
 3. ročník – rozvrh hodín pre dištančné vzdelávanie, vzdelávanie prebieha pomocou aplikácie MS Teams
 4. ročník –  rozvrh hodín pre dištančné vzdelávanie, vzdelávanie prebieha pomocou aplikácie MS Teams
 5. až 9. ročník (II. stupeň) pokračuje v dištančnom vzdelávaní pomocou aplikácie MS Teams a riadi sa upravenými rozvrhmi

Aplikáciu MS Teams si môžete stiahnuť z nasledujúceho odkazu – Stiahnuť MS Teams

(Potrebné je kliknúť na Stiahnuť Teams a aplikáciu nainštalovať. Pre prihlásenie do aplikácie je potrebné použiť prihlasovacie údaje do Office poskytnuté základnou školou.)

Vzor potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID19

          Vážení rodičia, ak ste Vy alebo Vaše deti už prekonali ochorenie COVID19 a nechcete sa už potom dať testovať, potrebujete priniesť potvrdenie od lekára o prekonaní a preliečení ochorenia s dátumom odkedy a dokedy platí výnimka. Nestačí sa preukázať certifikátom AG/PCR testu, smskou/emailom o pozitívnom výsledku.
          Vzor tlačiva na stiahnutie tu. Tlačivo nemusí byť úplne totožné, ale musí obsahovať informácie v ňom uvedené. Samozrejme budeme akceptovať, ak Vám lekár tlačivo potvrdí elektronicky cez sken a email.

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 11.1.2021

          Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území SR do 24.1.2021 upravujem výchovno–vzdelávací proces v súlade s Ministerstva školstva SR a v zmysle pokynov ŠPU nasledovne:

    I. stupeň:
   1. Od 11.1.-18.1.2021 (predbežne) prechádzajú aj žiaci I. stupňa na dištančné 
   vzdelávanie z domu.
    2. Zákonný zástupca žiaka môže požiadať o pandemickú OČR.
    3. Podľa pokynov ŠPU je rozpis týždennej vzdelávacej záťaže žiakov pri dištančnom
   vzdelávaní nasledovný : 1.-3. ročník – rozsah hodín výučby: 10h týždenne
                                            4. ročník – rozsah hodín výučby: 12h týždenne

 • ✓ týmito odporúčaniami ŠPU bude upravený rozvrh od 11.1.2021
  vždy ráno do 8:30h budete mať na web. stránke školy  link (po prihlásení dieťaťa)  aktuálne informácie o vyučovaní v daný deň od triednej učiteľky, resp. od vyučujúcich.
  ✓ triedne učiteľky Vám bezodkladne doručia  upravený rozvrh a časový rozpis hodín
  4. Žiaci, ktorí potrebovali pomoc pri učení od školského špeciálneho pedagóga, budú mať i naďalej k dispozícii asistenciu pri vypracovávaní úloh a aj pri učení on–line podľa potreby a dohody s rodičom.
  5. Triedna učiteľka uvedie pre rodičov vo svojej triede 1-2 konzultačné hodiny v týždni, počas ktorých ju môžete kontaktovať v prípade potreby. Mimo nich výnimočne –a len po dohode s ňou.
  6. ŠKD – Od 11.1.- 15.1.2021 otvárame ŠKD pre deti rodičov/zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti s prevádzkou v dopoludňajších hodinách od 7.30- 12.00, bez stravy. Zabezpečia vychovávateľky ŠKD.
  7. Komunikácia rodič-učiteľ môže prebiehať len počas pracovných dní v čase od 8:00h do 16:00h.
  8. Ako to bude od 18.1.2021-do 24.1.2021 – predbežne sa v Covid automate uvádza, že by sa mohli do školy vrátiť žiaci I. stupňa za odporúčania otestovania rodiča a zamestnancov školy. Závisí to však od situácie. Určite Vás budeme včas informovať o ďalšom postupe, ako náhle sa o ňom právoplatne rozhodne.
  9. Výchovné predmety – budú sa vyučovať 1x týždenne (okrem telesnej a hudobnej výchovy), bez povinnosti pre žiakov odovzdávať úlohy.
  10. V mesiaci január prebehnú v ročníkoch na I. stupni on–line rodičovské združenia (RZ), aby ste boli ako rodičia informovaní o doterajšom prospechu svojich detí. Termín RZ nastaví triedny/a učiteľ/ka v každom ročníku individuálne.
 1. II. stupeň:
  1. Pokračujeme vo vzdelávaní podľa doterajšieho už nastaveného dištančného rozvrhu.
  2. Klasifikácia žiakov za I. polrok sa posúva k 31.3.2021, žiaci teda majú viac času opraviť si známky z jednotlivých predmetov. Budú na on–line hodinách častejšie preskúšaní, treba sa i naďalej pravidelne učiť a nepodceňovať zadané povinnosti.
  3. Naďalej platí, že v dopoludňajších hodinách si každý žiak plní školské povinnosti a nemá byť zastihnutý v tomto čase na prechádzke obcou, alebo na nákupe a pod..
  4. V popoludňajších hodinách odporúčame žiakom prechádzku v prírode.
  5. V mesiaci január prebehnú v ročníkoch na II. stupni on–line rodičovské združenia (RZ), aby ste boli ako rodičia informovaní o doterajšom prospechu svojich detí. Termín RZ nastaví triedny/a učiteľ/ka v každom ročníku individuálne.
  6. Ruší sa Testovanie 5 v piatom ročníku.
  7. Prijímacie skúšky na stredné školy pre 9. ročník prebehnú v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája) a v druhom termíne 10. mája (podľa potreby aj 11. mája) 2021.
  8. Talentové prijímacie skúšky sa budú v prvom termíne konať 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája) a v druhom termíne 12. mája (prípadne aj 13. a 14. mája) 2021.Kritériá si určuje každá škola individuálne. Je potrebné sledovať si ich webové stránky.
  9. Testovanie 9 prebehne v dňoch 9.-10.jún 2021.
  10. Predbežne sa v Covid automate uvádza, že by sa mohli vrátiť žiaci II. stupňa do školy od 25.1.2021 za odporúčania otestovania rodiča, žiaka a zamestnancov školy. Závisí to však od situácie. Určite Vás budeme včas informovať o ďalšom postupe, ako náhle sa o ňom právoplatne rozhodne.

Vianočné prázdniny

          Milí rodičia!
          Na základe rozhodnutia ministra ŠVVaŠ sa vianočné prázdniny uskutočnia v termíne od 21. decembra do 8. januára 2021. Podľa aktuálnych usmernení bude nástup do školy 11. januára 2021. V prípade zmeny v súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami Vás  budeme informovať cez webovú stránku školy, triednych učiteľov, ale aj cez obecný rozhlas.
          Ponúkame Vám na preštudovanie aj informáciu zo sociálnej poisťovne k pandemickému ošetrovnému v čase vianočných prázdnin.

Prihlasovacie kontá – Edupage

Vážení rodičia,

Základná škola Štrba už odoslala rodičom na poskytnuté emailové adresy prihlasovacie kontá na Edupage stránku školy: www.zsstrba.edupage.org  Ak ste prihlasovacie údaje do systému nedostali, je potrebné kontaktovať triedneho učiteľa. 

V prípade zavedenia elektronickej žiackej knižky si budete môcť prezerať známky, ospravedlňovať neprítomnosť detí v škole, sledovať udalosti a nové oznámenia. Predpokladaný termín zavedenia elektronickej ŽK je zatiaľ mesiac január až február. O ďalšom postupe budete určite informovaní. Zatiaľ je možnosť využívať Edupage pre písanie správ a komunikáciu s učiteľmi.

Systém Edupage nájdete aj ako aplikáciu pre smartfón v Google Play alebo App Store. Pre prihlásenie do aplikácie je potrebné použiť rovnaké prihlasovacie konto poskytnuté základnou školou.

Pevne veríme, že systém Edupage prispeje k zlepšeniu vzájomnej komunikácie medzi rodičmi a školou. Zavedenie systému Edupage patrí medzi ďalšie kroky postupného zlepšovania úrovne digitalizácie základnej školy.  [Ing. Jaroslav Foltín]

Rozlúčka s jeseňou

          Posledné lúče babieho leta využili žiaci prvého stupňa  trošku aktívnejšie. Vybrali sa von a originálnymi kresbami zaplnili chodníky okolo školy. Farebné neostali len chodníky, ale aj ich ruky, oblečenie a tváre, na ktorých napriek tomu neskrývali spokojnosť s ich kriedovými výtvormi. 

          Rovnako si aj naši prváci užili svoj prvý výlet. Vybrali sa do neďalekej Važeckej jaskyne. Obdivovali jaskynné priestory, kosti jaskynného medveďa, sochu medveďa i kvaple, ktoré im pripomínali rôzne rozprávkové bytosti. Odvahu detí vyskúšala aj pani sprievodkyňa, keď na chvíľu vypla všetky svetlá. 
          Veríme, že sa situácia zlepší a žiaci tento školský rok zažijú ešte nejeden pekný výlet. [Mgr. Mária Šteučeková]  

Oznam pre žiakov I. stupňa a ich zákonných zástupcov

          Od 10. 11. 2020, t. j od utorka, bude v škole  obnovené vyučovanie  pre žiakov I. stupňa.   Pred  prvým vstupom dieťaťa – žiaka do školy po jesenných prázdninách a dištančnom vzdelávaní je potrebné sa preukázať  aktualizovaným vyhlásením o bezinfekčnosti (pozor – nové tlačivo). Vytlačené v papierovej podobe ich  nájdete len pri vchodoch do budovy školy (hlavný vchod, vchod pre 1.-5.r. a  6.-9.r). Od utorka  10. 11. 2020 bude  v bežnom režime prevádzka školského klubu detí a tiež aj školská jedáleň. 

Dôležitý oznam

          Riaditeľka  Základnej školy Štrba oznamuje, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove  a vzdelávaní, v dňoch 3. – 5. 11. 2020 ( t.j. utorok, streda a štvrtok) bude voľno udelené riaditeľkou školy z organizačných dôvodov. V prevádzke nebude školský klub detí, ani školská jedáleň. Žiaci I. stupňa prechádzajú na dištančné vzdelávanie, II. stupeň pokračuje v dištančnom vzdelávaní.            Prázdniny  v termíne  6. a 9. 11. 2020 ostávajú nezmenené. Žiakov a ich rodičov bude  informovať  v obci Štrba  a na Tatranskej Štrbe obecný rozhlas, informácie tiež poskytnú triedni učitelia.   

Informácia pre žiakov a rodičov ohľadom celoplošného testovania COVID 19 a možných dopadov na prezenčné vyučovanie

V dňoch 31.10. a 1.11.2020 sa uskutoční celoplošné testovanie COVID 19. Vedenie ZŠ Štrba  odporúča, aby sa predmetného testovania zúčastnili všetci žiaci vo veku od 10 rokov.
Vedenie školy odporúča zúčastniť sa testovania všetkým žiakom od veku 10 rokov, aj keď je žiakom I. stupňa.
a) žiak sa testovania zúčastní – je negatívny a aj jeho rodinní príslušníci sú negatívni – žiadny problém, pokračuje v prezenčnej forme vyučovania – žiak sa preukáže negatívnym testom, obaja rodičia predkladajú (podpíšu) vyhlásenie o bezinfekčnosti.
b) žiak sa zúčastní testovania – je negatívny – rodinný príslušník v spoločnej domácnosti je pozitívny – žiak ostáva v karanténe (10 dní)
c) žiak sa zúčastní testovania – je pozitívny – ostáva v karanténe – ospravedlňuje lekár
d) žiak alebo aspoň jeden rodinný príslušník sa testovania nezúčastnia – žiak ostáva v karanténe, neúčasť ospravedlňuje rodič, najviac 5 dní po sebe idúcich s možnosťou opakovaťospravedlnenie (príklad: 3., 4., 5.11. – ospravedlní rodič, potom je víkend a opäť 10. – 12.11. – ospravedlní rodič)
e) rodič sa testovania nezúčastní – ostáva v karanténe – aj žiak ostáva v karanténe – neúčasť ospravedlní rodič, viď vyššie
f) v utorok 3.11. sa žiak I. st. pri vstupe do školy preukáže aktualizovaným vyhlásením rodičov o bezinfekčnosti. Vytlačený formulár si môžu žiaci-rodičia vyzdvihnúť len pri vchode do školy: hlavný vchod, vchod 1.-5.r.(ŠKD), vchod pre – 9.r. Tie, ktoré sú v obchodoch potravín, platia pre bežný režim v škole.

Legislatívna opora na vyžiadanie predmetného vyhlásenia, citácia z usmernenia MŠ SR:
„Zákonný zástupca žiaka, ktoré navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.“
Rodič svojim vyhlásením berie plnú zodpovednosť za správnosť a pravdivosť predmetného vyhlásenia.

V prípade zmeny nástupu do školy Vás budeme informovať v pondelok, t. j. 2. 11. 2020 prostredníctvom web. stránky školy, obecného rozhlasu a triednych učiteľov.