Dôležité upozornenie

          Vážení rodičia, chceme Vás poprosiť, ak ráno privážate autom svoje deti do školy, nechajte ich vystúpiť ešte pred školou a nech si k zadným vchodom prejdú sami pešo. Príjazdová cesta je príliš úzka na to, aby tam v rovnakom čase chodili deti a zároveň aj množstvo áut v oboch smeroch. Ide predsa o bezpečnosť našich detí. Ďakujeme.

Rodičovské združenie

         Vážení  rodičia,
         v situácii, ktorá momentálne pretrváva, sa v úvode školského roka  neuskutoční  plenárne rodičovské združenie.   Triedne rodičovské združenie sa uskutoční  30.9. 2020 (streda) o 16.00 hod. Za dodržiavania  hygienických a epidemiologických opatrení, by sme využili aj na voľbu členov do Rady školy za rodičovské združenie (za rodičov). Prosím preto rodičov, ktorí súhlasia s kandidatúrou za člena do Rady školy, aby svojím podpisom potvrdili kandidatúru a preštudovali si volebný poriadok. Kandidát, ktorý súhlasí s kandidatúrou, sa musí osobne zúčastniť volieb. Aby sa zabezpečil čo najplynulejší priebeh volieb, prosíme podpísanú návratku doručiť do 29.9.2020.  Voľby  sa  uskutočnia  tajným  hlasovaním.  Pri voľbe zástupcu rodičov do orgánu školskej samosprávy (do Rady školy) môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí v škole alebo v školskom zariadení.
          Pre vstup do ZŠ Štrba je potrebné mať rúško alebo inú alternatívu (šál, šatka a pod.), potvrdenie o bezinfekčnosti, ktoré nájdete aj v obchodoch potravín v obci. Potvrdenie odovzdáte pri vstupe do budovy školy (zadný vchod pre  6.-9.r.) a podpíšte prezenčnú listinu. Doporučujeme si doniesť vlastné pero.

Medzinárodný deň mieru

         Dňa 21. septembra sme si na hodinách anglického jazyka pripomenuli Medzinárodný deň mieru. Obliekli sme si biele tričká a odtlačkom dlane sme potvrdili, že aj my si vážime mier v našej krajine a sme za celosvetový mier. 
          Prvýkrát sa tento deň oslavoval v roku 1982 a odvtedy každoročne zvoní v New Yorku Mierový zvon „Peace Bell“, ktorý je odliaty z mincí, ktoré darovali deti zo všetkých kontinentov. [Mgr. Jaroslava Gemzová]  

Aktualizované vyhlásenie o bezinfekčnosti

          Vážení rodičia,
          Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva aktualizované Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
          Pripomíname, že toto vyhlásenie je žiak povinný do školy priniesť v prípade, ak chýba, resp. je mimo svojej triedy 3 a viac dní (vrátane víkendu).

Začiatok školského roka 2020/2021

          Vedenie Základnej školy Štrba oznamuje žiakom, že otvorenie školského roka 2020/2021 bude v stredu 2. 9. 2020. Pre žiakov 1. ročníka  o 8:30 hod. a pre žiakov  2.-9.ročníka  o 9:00  v triedach.

          Pri nástupe do školy je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník pred začiatkom školského roka.  V papierovej podobe je možné vyhlásenie aj dotazník nájsť aj v miestnych potravinách COOP Jednota na Hlavnej ulici a ulici A. Sládkoviča, potravinách Šerfel a Hlava a pri vchodoch do budovy školy.

          Rovnako je potrebné si naštudovať Usmernenie pred príchodom a vstupom do budovy školy a Pokyny upravujúce organizáciu vzdelávania od 1. 9. 2020.

          2. septembra nebude fungovať školský klub detí a nebudú sa v prvý deň nástupu vydávať ani obedy.

Koniec školského roka 2019/2020

          Riaditeľstvo Základnej školy v Štrbe oznamuje, že slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 bude dňa 30. júna 2020 9.00 hod. na multifunkčnom ihrisku.

          Zároveň oznamujeme, že tí žiaci, ktorí neboli v škole v mesiaci jún po obnovení výučby, si vysvedčenie prídu prevziať v náhradnom termíne – 1. júla od 9:00 do 11:00. Naďalej však platí, že si žiaci musia priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.