Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 1. 3. 2021

          Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. februára 2021návrat do škôl.

I. stupeň:
1.) Od 1. 3. 2021 pokračuje vyučovanie v ZŠ Štrba v prezenčnej forme vyučovania.
2.) Podmienkou nástupu žiakov 1. – 4.ročníka je absolvovať test na COVID 19 u jedného zákonného zástupcu žiaka.
3.) Testovanie sa bude vykonávať na dvoch miestach a v týchto termínoch:
a./ v sobotu27. 2. 2021 v čase od 9.00 hod – 17.00 hod.
    – v budove bývalých potravín Nezábudka v Štrbe (ulica SNP č. 1) a
    – v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe (Horská ul. č. 76/28)
b./  v nedeľu28. 2. 2021 v čase od 9.00 hod – 17.00 hod.
     – len v budove bývalých potravín Nezábudka v Štrbe (ulica SNP č. 1)

 1. ) Vyhlásenie o bezinfekčnosti po aktualizácii Ministerstva školstva vedy výskumu a športu bude uverejnené na webovej stránke školy, ale aj v papierovej forme pri  zadných vstupoch do budovy školy.
 2. ) 1. 3. 2021 pred nástupom žiakov 1. – 4.r. do školy sa bude vyžadovať vyhlásenie o bezinfekčnosti ZZ  a  možnosť nahliadnuť  do overenia platnosti testu na COVID 19, prípadne potvrdenia o výnimke s testovania.

       – vstupovať do budovy budú žiaci podľa harmonogramu, kde si ich následne prevezmú  tr. učitelia za dodržiavania všetkých opatrení:
              1.r.  – 7:35
              2.r.  – 7:45
              3.r.  – 7:55
              4.r.  –  8:05
       – naďalej platí, že žiak musí mať so sebou minimálne 2 ochranné  rúška
6.) Dochádzajúcich žiakov bude možné vpustiť do budovy školy po príchode autobusov – budú ich čakať triedni učitelia.
7.)Tí žiaci, ktorí nenastúpia na  prezenčnú formu vyučovania, pokračujú naďalej dištančne, ale len spôsobom zadávania a spätnej kontroly úloh. V tomto prípade, ale zákonný zástupca nemá nárok na OČR.

 1. ) Prevádzka ŠKD a ŠJ je ako pri bežnom režime školy.

9.) V prípade neúčasti žiaka/dieťaťa na vyučovaní, resp. zmene zdravotného stavu, je povinnosťou zákonného zástupcu bezodkladne informovať triedneho učiteľa/ľku.
10.) Pri neúčasti žiaka na vyučovaní, je zákonný zástupca povinný ohlásiť  jeho neúčasť vedúcej školskej jedálne do 8:00 hod.

 II. stupeň:
1.) Pokračujeme vo vzdelávaní podľa doterajšieho už nastaveného dištančného rozvrhu.
2.)Klasifikácia žiakov za I. polrok sa posúva k 31.3.2021, žiaci teda majú viac času opraviť si známky z jednotlivých predmetov. Budú na on–line hodinách častejšie preskúšaní, treba sa i naďalej pravidelne učiť a nepodceňovať zadané povinnosti.
3.) Naďalej platí, že v dopoludňajších hodinách si každý žiak plní školské povinnosti a nemá byť zastihnutý v tomto čase na prechádzke obcou, alebo na nákupe a pod.

Jarná škola v ZŠ ŠTRBA – Organizačné pokyny

 • 📅 Termín:  22. – 26. 2. 2021
 • 📌 Kde: ZŠ Štrba  – školský klub detí
 • 🕢 Prevádzka: 7:30 – 14:30 hod.
 • 🍴 Školská jedáleň:  v prevádzke len pre žiakov „ JARNEJ ŠKOLY“  🌼
 • 👉 Podmienka nástupu: negatívny výsledok RT-PCR testu alebo AG testu na ochorenie COVID-19 zákonného zástupcu ( ZZ) dieťaťa/ žiaka, resp.  potvrdenie o výnimke, ktoré poskytne  ZZ k nahliadnutiu   a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Ostatné pokyny

 • Dodržujú sa všetky hygienické opatrenia ako pri bežnej prevádzke.
 • Každú zmenu zdravotného stavu dieťaťa je povinný zákonný zástupca nahlásiť bezodkladne vychovávateľke ŠKD.
 • Dodržiavať nahlásené časy odchodu dieťaťa z ŠKD (zaznamenali ste v prihlasovacom dotazníku)
 • Pre žiakov budú pripravené rôzne vzdelávacie aktivity zamerané na čitateľskú, matematickú gramotnosť, prírodné vedy, hry v prírode a relaxačné aktivity.
 • Organizácia vzdelávacieho procesu bude prebiehať v dopoludňajších hodinách (cca 2 h.).
 • Vzdelávacie aktivity budú prebiehať hravou formou a skôr budú zamerané na upevnenie učiva, nebudú hlavnou činnosťou ŠKD.
 • Preto deťom pripravte náhradné oblečenie do samostatného vrecka/ tašky a pod:
  • spodné oblečenie,
  • rukavice a čiapku,
  • multifunkčný šál 🧣, alebo inú prikrývku vhodnú na vonkajšie použitie.

Pandemická OČR počas jarných prázdnin

OČR a materské školy počas prázdnin 
Organizácia školského roka v predškolských zariadeniach (materských školách) nepozná pojem prázdniny. Škôlky môžu byť počas celého roka uzatvorené iba na základe rozhodnutia príslušného orgánu (zriaďovateľa, riaditeľa, hygienika, ministra školstva). Rodičom žiakov v škôlkach, ktoré sú v období zodpovedajúcom jarným prázdninám školákov zatvorené rozhodnutím príslušného orgánu, preto nárok na ošetrovné trvá aj v tomto období. To znamená, že ak príslušný orgán uzavrie škôlku svojim rozhodnutím v období, ktoré zodpovedá obdobiu nastávajúcich jarných prázdnin školákov, rodičia škôlkarov v tom čase nárok na pandemické ošetrovné mať budú.

OČR a 1. stupeň základných škôl počas prázdnin 
Čo sa týka školákov, počas krízovej situácie platí to isté ako pri ostatných prázdninách, ktoré spadajú do obdobia školského vyučovania (1. september až 31. august). Ak bude pred začatím jarných prázdnin prerušené vyučovanie v školách na základe rozhodnutia príslušného orgánu (minister, zriaďovateľ, riaditeľ, hygienik) a toto prerušenie bude trvať aj počas prázdnin, rodičia detí budú mať nárok na ošetrovné aj počas prázdnin.

Pri nároku na ošetrovné stále platí, že z dôvodu starostlivosti o dieťa je nárok na ošetrovné iba za predpokladu, ak je zariadenie uzatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu a iba počas obdobia uvedenom v rozhodnutí príslušného orgánu o jeho uzatvorení.

Ak si však bude chcieť na obdobie prázdnin uplatniť nárok na výplatu ošetrovného rodič dieťaťa, ktorého materská škola alebo škola nebola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu, tak nárok na pandemické ošetrovné z dôvodu starostlivosti nebude mať. Výnimku tvoria iba tí, ktorých dieťa je v karanténe alebo ochorie a potrebu starostlivosti pri karanténe alebo chorobe potvrdí lekár.

Zdroj: socpoit.sk

Edupage – potvrdenie o návšteve školy

Vážení rodičia,

pomocou školského systému Edupage  je možné získať potvrdenie o návšteve školy. Po prihlásení sa do systému, potvrdenie nájdete cez tlačidlo Štart -> Dochádzka -> Potvrdenia. Pridávame aj návod. Pre získanie potvrdenia je potrebné použiť web. stránku školského systému Edupage – https://zsstrba.edupage.org/

Elektronické potvrdenia sú bezpečné. Na rozdiel od pôvodných papierových sa nedajú sfalšovať. Obsahujú QR kód, pomocou ktorého si ľubovoľná inštitúcia vie overiť platnosť potvrdenia. Stačí, ak zoskenuje QR kód z potvrdenia a stránka potvrdenie.sk potvrdí jeho pravosť.

Edupage – výpis vysvedčenia

Vážení rodičia žiakov 1. až 4. ročníka a 9. ročníka,

výpisy vysvedčení Vám budú odoslané v priebehu dnešného dňa 29. 1. 2021 cez systém Edupage https://zsstrba.edupage.org/.

Výpisy nájdete v prijatej správe. Výpisy je potrebné aj podpísať, v Edupage (web/aplikácia) stačí po otvorení správy s výpisom vysvedčenia kliknúť na tlačidlo Podpísať. Triedny učiteľ dostane informáciu, že ste výpis vysvedčenia videli. Výpis si viete aj stiahnuť a pozrieť cez tlačidlo Stiahnuť.

* Žiaci 5. až 8. ročníka dostanú výpisy až po uzatvorení klasifikácie 31. 3. 2021.

Predĺžený termín hodnotenia pre žiakov 5.-8.ročníka

          Riaditeľstvo ZŠ Štrba na základe Rozhodnutia ministra  školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) zo dňa 4. 1. 2021  a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa  27. 1. 2021 Vám oznamuje, že v 5.-8 .ročníku bude predĺžený termín hodnotenia do 31.3. 2021. V mesiacoch február a marec  bude vyučujúci učiteľ  získavať podklady  na hodnotenie  žiaka/čky v tých predmetoch, v ktorých nebolo možné vykonať polročnú klasifikáciu. Vyučujúci o  návrhu známky k 1. polroku  školského roka  2020/2021 bude informovať cez školský informačný systém (Edupage) a taktiež prostredníctvom žiaka. Následne sa vykoná jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 možno vydať žiakovi výpis hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.     

Edupage – prihlásenie, prepínanie medzi deťmi, výpis vysvedčenia

Vážení rodičia,

ako sme Vás už skôr informovali, v priebehu mesiaca december boli rozposlané prihlasovacie údaje do systému Edupage na poskytnuté emailové adresy.

Edupage stránka školy je nasledujúca: https://zsstrba.edupage.org/

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok je potrebné kontaktovať triedneho učiteľa/učiteľku.

Dištančné vzdelávanie od 11. 1. 2021 – informácie pre žiakov

Dištančné vzdelávanie od 11. 1. 2021 prebieha podľa nasledujúcich pokynov:

 1. ročník – žiaci nájdu pracovné listy a úlohy na tomto odkaze
 2. ročník – žiaci nájdu pracovné listy a úlohy na tomto odkaze
 3. ročník – rozvrh hodín pre dištančné vzdelávanie, vzdelávanie prebieha pomocou aplikácie MS Teams
 4. ročník –  rozvrh hodín pre dištančné vzdelávanie, vzdelávanie prebieha pomocou aplikácie MS Teams
 5. až 9. ročník (II. stupeň) pokračuje v dištančnom vzdelávaní pomocou aplikácie MS Teams a riadi sa upravenými rozvrhmi

Aplikáciu MS Teams si môžete stiahnuť z nasledujúceho odkazu – Stiahnuť MS Teams

(Potrebné je kliknúť na Stiahnuť Teams a aplikáciu nainštalovať. Pre prihlásenie do aplikácie je potrebné použiť prihlasovacie údaje do Office poskytnuté základnou školou.)

Vzor potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID19

          Vážení rodičia, ak ste Vy alebo Vaše deti už prekonali ochorenie COVID19 a nechcete sa už potom dať testovať, potrebujete priniesť potvrdenie od lekára o prekonaní a preliečení ochorenia s dátumom odkedy a dokedy platí výnimka. Nestačí sa preukázať certifikátom AG/PCR testu, smskou/emailom o pozitívnom výsledku.
          Vzor tlačiva na stiahnutie tu. Tlačivo nemusí byť úplne totožné, ale musí obsahovať informácie v ňom uvedené. Samozrejme budeme akceptovať, ak Vám lekár tlačivo potvrdí elektronicky cez sken a email.

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 11.1.2021

          Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území SR do 24.1.2021 upravujem výchovno–vzdelávací proces v súlade s Ministerstva školstva SR a v zmysle pokynov ŠPU nasledovne:

    I. stupeň:
   1. Od 11.1.-18.1.2021 (predbežne) prechádzajú aj žiaci I. stupňa na dištančné 
   vzdelávanie z domu.
    2. Zákonný zástupca žiaka môže požiadať o pandemickú OČR.
    3. Podľa pokynov ŠPU je rozpis týždennej vzdelávacej záťaže žiakov pri dištančnom
   vzdelávaní nasledovný : 1.-3. ročník – rozsah hodín výučby: 10h týždenne
                                            4. ročník – rozsah hodín výučby: 12h týždenne

 • ✓ týmito odporúčaniami ŠPU bude upravený rozvrh od 11.1.2021
  vždy ráno do 8:30h budete mať na web. stránke školy  link (po prihlásení dieťaťa)  aktuálne informácie o vyučovaní v daný deň od triednej učiteľky, resp. od vyučujúcich.
  ✓ triedne učiteľky Vám bezodkladne doručia  upravený rozvrh a časový rozpis hodín
  4. Žiaci, ktorí potrebovali pomoc pri učení od školského špeciálneho pedagóga, budú mať i naďalej k dispozícii asistenciu pri vypracovávaní úloh a aj pri učení on–line podľa potreby a dohody s rodičom.
  5. Triedna učiteľka uvedie pre rodičov vo svojej triede 1-2 konzultačné hodiny v týždni, počas ktorých ju môžete kontaktovať v prípade potreby. Mimo nich výnimočne –a len po dohode s ňou.
  6. ŠKD – Od 11.1.- 15.1.2021 otvárame ŠKD pre deti rodičov/zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti s prevádzkou v dopoludňajších hodinách od 7.30- 12.00, bez stravy. Zabezpečia vychovávateľky ŠKD.
  7. Komunikácia rodič-učiteľ môže prebiehať len počas pracovných dní v čase od 8:00h do 16:00h.
  8. Ako to bude od 18.1.2021-do 24.1.2021 – predbežne sa v Covid automate uvádza, že by sa mohli do školy vrátiť žiaci I. stupňa za odporúčania otestovania rodiča a zamestnancov školy. Závisí to však od situácie. Určite Vás budeme včas informovať o ďalšom postupe, ako náhle sa o ňom právoplatne rozhodne.
  9. Výchovné predmety – budú sa vyučovať 1x týždenne (okrem telesnej a hudobnej výchovy), bez povinnosti pre žiakov odovzdávať úlohy.
  10. V mesiaci január prebehnú v ročníkoch na I. stupni on–line rodičovské združenia (RZ), aby ste boli ako rodičia informovaní o doterajšom prospechu svojich detí. Termín RZ nastaví triedny/a učiteľ/ka v každom ročníku individuálne.
 1. II. stupeň:
  1. Pokračujeme vo vzdelávaní podľa doterajšieho už nastaveného dištančného rozvrhu.
  2. Klasifikácia žiakov za I. polrok sa posúva k 31.3.2021, žiaci teda majú viac času opraviť si známky z jednotlivých predmetov. Budú na on–line hodinách častejšie preskúšaní, treba sa i naďalej pravidelne učiť a nepodceňovať zadané povinnosti.
  3. Naďalej platí, že v dopoludňajších hodinách si každý žiak plní školské povinnosti a nemá byť zastihnutý v tomto čase na prechádzke obcou, alebo na nákupe a pod..
  4. V popoludňajších hodinách odporúčame žiakom prechádzku v prírode.
  5. V mesiaci január prebehnú v ročníkoch na II. stupni on–line rodičovské združenia (RZ), aby ste boli ako rodičia informovaní o doterajšom prospechu svojich detí. Termín RZ nastaví triedny/a učiteľ/ka v každom ročníku individuálne.
  6. Ruší sa Testovanie 5 v piatom ročníku.
  7. Prijímacie skúšky na stredné školy pre 9. ročník prebehnú v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája) a v druhom termíne 10. mája (podľa potreby aj 11. mája) 2021.
  8. Talentové prijímacie skúšky sa budú v prvom termíne konať 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája) a v druhom termíne 12. mája (prípadne aj 13. a 14. mája) 2021.Kritériá si určuje každá škola individuálne. Je potrebné sledovať si ich webové stránky.
  9. Testovanie 9 prebehne v dňoch 9.-10.jún 2021.
  10. Predbežne sa v Covid automate uvádza, že by sa mohli vrátiť žiaci II. stupňa do školy od 25.1.2021 za odporúčania otestovania rodiča, žiaka a zamestnancov školy. Závisí to však od situácie. Určite Vás budeme včas informovať o ďalšom postupe, ako náhle sa o ňom právoplatne rozhodne.