Europrojekt

EU

OPagent_ms

 

 

 

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Informácia o projekte

Názov prijímateľa: Základná škola, Školská 168 , 059 38 Štrba
Názov projektu: Inovácia vzdelávania ZŠ Štrba
Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Miesto realizácie: Základná škola, Školská 168 , 059 38 Štrba, Prešovský samosprávny kraj
Časový rámec realizácie projektu: jún 2012 – máj 2014
Kontaktné údaje prijímateľa:
Základná škola
Školská 168
059 38 Štrba
Telefón: 052/7791 109
e-mail: zssstrba.asfeu@gmail.com
webová stránka: https://www.zsstrba.sk/

 Tento projekt je realizovaný v rámci  operačného programu Vzdelávanie (OPV), spolufinancovaný zo zdrojov EÚ- Európsky sociálny fond (ESF).

Bližšie informácie k nahliadnutiu v dokumente Inovácia vzdelávania.