Usmernenie pre vstup do budovy školy (Pandémia Covid-19)

Usmernenie pred  príchodom a vstupom do budovy školy 1. – 9.r.

 • Žiaci prichádzajú hlavným vchodom do budovy školy.
 • Vo vestibule si žiak dezinfikuje ruky.
 • Poverený zamestnanec pri vstupe do školy odmeria žiakovi teplotu – bezkontaktným teplomerom.
 • Žiak odovzdá „ vyhlásenie“ triednemu učiteľovi, kontrola ochranných rúšok (každý žiak má mať min. 2) v prvý deň, resp. v deň nástupu do školy.   
 • Žiaci odchádzajú do svojej šatne (2.9.2020 pôjdu priamo do triedy) a bez akéhokoľvek zdržania odchádzajú do tried.
 • V triedach, ako aj v budove školy dodržiavať zásady R.O.R. ( RUKY- ODSTUP – RÚŠKO).
 • Pri ceste do a zo školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
 • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb v areáli základnej školy pred a po vyučovaní.
 • Sprevádzajúcim, ako aj ostatným cudzím osobám je naďalej vstup do budovy zakázaný.
 • Na komunikáciu externých osôb počas úradných (stránkových) hodín (7.00- 15.00) sa využíva dištančný spôsob komunikácie
  (e-mail, telefón, písomne a pod.)

 

POKYNY PODĽA ŠKOLSKÉHO SEMAFORU

 • Zákonný zástupca (ZZ) predkladá (v papierovej podobe alebo cez EDUPAGE) pred nástupom a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátene víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie  o bezpríznakovosti“ žiaka.
 • V prípade, že rodič nepredloží „ Písomné vyhlásenie  o bezpríznakovosti“ sa žiak považuje za príznakového , a je  potrebné, aby rodič kontaktoval  všeobecného lekára pre deti  a dorast, ktorý ho bude usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel v sprievode ZZ, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel v sprievode  rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti  a bezodkladne kontaktovať rodiča.
 • Ak žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:
  • odoslať ho škole prostredníctvom cez EDUPAGE
  • poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ mailom
  • kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý  ho bude usmerňovať