Informácia pre žiakov a rodičov ohľadom celoplošného testovania COVID 19 a možných dopadov na prezenčné vyučovanie

V dňoch 31.10. a 1.11.2020 sa uskutoční celoplošné testovanie COVID 19. Vedenie ZŠ Štrba  odporúča, aby sa predmetného testovania zúčastnili všetci žiaci vo veku od 10 rokov.
Vedenie školy odporúča zúčastniť sa testovania všetkým žiakom od veku 10 rokov, aj keď je žiakom I. stupňa.
a) žiak sa testovania zúčastní – je negatívny a aj jeho rodinní príslušníci sú negatívni – žiadny problém, pokračuje v prezenčnej forme vyučovania – žiak sa preukáže negatívnym testom, obaja rodičia predkladajú (podpíšu) vyhlásenie o bezinfekčnosti.
b) žiak sa zúčastní testovania – je negatívny – rodinný príslušník v spoločnej domácnosti je pozitívny – žiak ostáva v karanténe (10 dní)
c) žiak sa zúčastní testovania – je pozitívny – ostáva v karanténe – ospravedlňuje lekár
d) žiak alebo aspoň jeden rodinný príslušník sa testovania nezúčastnia – žiak ostáva v karanténe, neúčasť ospravedlňuje rodič, najviac 5 dní po sebe idúcich s možnosťou opakovaťospravedlnenie (príklad: 3., 4., 5.11. – ospravedlní rodič, potom je víkend a opäť 10. – 12.11. – ospravedlní rodič)
e) rodič sa testovania nezúčastní – ostáva v karanténe – aj žiak ostáva v karanténe – neúčasť ospravedlní rodič, viď vyššie
f) v utorok 3.11. sa žiak I. st. pri vstupe do školy preukáže aktualizovaným vyhlásením rodičov o bezinfekčnosti. Vytlačený formulár si môžu žiaci-rodičia vyzdvihnúť len pri vchode do školy: hlavný vchod, vchod 1.-5.r.(ŠKD), vchod pre – 9.r. Tie, ktoré sú v obchodoch potravín, platia pre bežný režim v škole.

Legislatívna opora na vyžiadanie predmetného vyhlásenia, citácia z usmernenia MŠ SR:
„Zákonný zástupca žiaka, ktoré navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.“
Rodič svojim vyhlásením berie plnú zodpovednosť za správnosť a pravdivosť predmetného vyhlásenia.

V prípade zmeny nástupu do školy Vás budeme informovať v pondelok, t. j. 2. 11. 2020 prostredníctvom web. stránky školy, obecného rozhlasu a triednych učiteľov.

Pokyny k vzdelávaniu žiakov od 26. októbra

          Riaditeľstvo Základnej školy Štrba vydáva pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v období od 26. októbra 2020 vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR.
          Tieto pokyny sú vypracované podľa podmienok a možností ZŠ Štrba. Popisujú organizačné kroky a postupy vyučovania od 26.10.2020. Pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako „ÚVZ SR“) a Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.

          Vyučovanie v 1. – 4. ročníku:
   Žiaci 1. – 4. ročníka budú mať vyučovanie podľa riadneho rozvrhu.

          Vyučovanie v 5. – 9. ročníku:
   Žiaci 5. – 9. ročníka budú mať dištančný spôsob vyučovania podľa upraveného 
   rozvrhu, ktorý škola žiakom zverejnila na web. stránke zsstrba.sk dňa 23. 10. 2020.
   Dištančné vzdelávanie a zadávanie úloh bude prebiehať každý deň od 7.30 hod. do
   8.30 hod. Pozri dodatok k školskému poriadku č.3.
   Žiaci aj učitelia sú povinní každý deň kontrolovať aktualizácie na webovej stránke
   školy.

          Prevádzka a spôsob stravovania v školskej jedálni:
   Základná škola (v čase prerušenia vyučovania pre 5. -9.r.) poskytuje stravovanie  
   len žiakom 1. – 4. ročníka a zamestnancom. Pozri rozhodnutie ministra z dňa
   23.10.2020.
   Obed sa vydáva v časových intervaloch, podľa stanoveného rozpisu.
   Rodič odhlasuje svoje dieťa (1.-4.r.) zo stravy neodkladne, alebo v daný deň 
   najneskôr do 8.00 hod. telefonicky  052 7791 214, 0902 653 952 – môže aj cez
   sms, Messenger – Šj Štrba.

          Prevádzka ŠKD:
   Prevádzka ŠKD bude od 26. 10. 2020 v riadnom režime.

          Jesenné prázdniny:
   Na základe opatrenia MŠVVaŠ SR sa v tomto školskom roku mení termín  
   jesenných prázdnin a to nasledovne: 30. 10. 2020 (piatok), 2. 11. 2020 (pondelok),
   6. 11. 2020 (piatok) a 9. 11. 2020 (pondelok).

Pokyny k dištančnému vzdelávaniu

          Vážení rodičia, milí žiaci,
          v súvislosti s dištančným vzdelávaním pre 2.stupeň našej ZŠ začínajúcim pondelkom 26. októbra Vám dávame do pozornosti rozvrhy pre žiakov obsahujúce naplánované online hodiny.
Rozvrh – 5. A
Rozvrh – 5. B
Rozvrh – 6. A
Rozvrh – 6. B
Rozvrh – 7. roč.
Rozvrh – 8. roč.
Rozvrh – 9. roč.

          Dodatok k rozvrhu:
Úlohy pre dištančné vzdelávanie (zadania, projekty, úlohy,…) sa zadávajú žiakom vždy ráno 7:30 – 8:30 podľa nasledujúceho harmonogramu:
PONDELOK, STREDA, PIATOK – Matematika, Slovenský jazyk 
UTOROK, ŠTVRTOK – Anglický jazyk
PONDELOK – ostatné hlavné predmety (biológia, dejepis, občianska náuka, geografia, chémia)
Ak v daný deň je naplánovaná online hodina, tak žiaci dištančné úlohy v čase 7:30 – 8:30 v daný deň pre konkrétny predmet nedostávajú. 
Napríklad: V piatok mám podľa rozvrhu online Matematiku. Nemusím očakávať dištančné úlohy v piatok z matematiky, pretože z matematiky mám online hodinu.
Začiatky všetkých online hodín sú uvedené v jednotlivých rozvrhoch. 
Výučba podľa rozvrhu sa riadi prázdninami a voľnými dňami (sviatky, dni pracovného pokoja).
Dištančná výučba a online hodiny prebiehajú v rámci aplikácie MS Teams. Každý žiak má jedinečné prihlasovacie údaje do aplikácie MS Teams a školského systému Office 365, ktoré mu boli pridelené základnou školou.    

Návod na prihlásenie a základné používanie MS Teams: si môžete stiahnuťtu

Všetkým žiakom prajeme veľa zdravia, síl a pozitívnej energie pri online učení. 🙂

Dôležité upozornenie

          Vážení rodičia, chceme Vás poprosiť, ak ráno privážate autom svoje deti do školy, nechajte ich vystúpiť ešte pred školou a nech si k zadným vchodom prejdú sami pešo. Príjazdová cesta je príliš úzka na to, aby tam v rovnakom čase chodili deti a zároveň aj množstvo áut v oboch smeroch. Ide predsa o bezpečnosť našich detí. Ďakujeme.

Rodičovské združenie

         Vážení  rodičia,
         v situácii, ktorá momentálne pretrváva, sa v úvode školského roka  neuskutoční  plenárne rodičovské združenie.   Triedne rodičovské združenie sa uskutoční  30.9. 2020 (streda) o 16.00 hod. Za dodržiavania  hygienických a epidemiologických opatrení, by sme využili aj na voľbu členov do Rady školy za rodičovské združenie (za rodičov). Prosím preto rodičov, ktorí súhlasia s kandidatúrou za člena do Rady školy, aby svojím podpisom potvrdili kandidatúru a preštudovali si volebný poriadok. Kandidát, ktorý súhlasí s kandidatúrou, sa musí osobne zúčastniť volieb. Aby sa zabezpečil čo najplynulejší priebeh volieb, prosíme podpísanú návratku doručiť do 29.9.2020.  Voľby  sa  uskutočnia  tajným  hlasovaním.  Pri voľbe zástupcu rodičov do orgánu školskej samosprávy (do Rady školy) môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí v škole alebo v školskom zariadení.
          Pre vstup do ZŠ Štrba je potrebné mať rúško alebo inú alternatívu (šál, šatka a pod.), potvrdenie o bezinfekčnosti, ktoré nájdete aj v obchodoch potravín v obci. Potvrdenie odovzdáte pri vstupe do budovy školy (zadný vchod pre  6.-9.r.) a podpíšte prezenčnú listinu. Doporučujeme si doniesť vlastné pero.

Medzinárodný deň mieru

         Dňa 21. septembra sme si na hodinách anglického jazyka pripomenuli Medzinárodný deň mieru. Obliekli sme si biele tričká a odtlačkom dlane sme potvrdili, že aj my si vážime mier v našej krajine a sme za celosvetový mier. 
          Prvýkrát sa tento deň oslavoval v roku 1982 a odvtedy každoročne zvoní v New Yorku Mierový zvon „Peace Bell“, ktorý je odliaty z mincí, ktoré darovali deti zo všetkých kontinentov. [Mgr. Jaroslava Gemzová]  

Aktualizované vyhlásenie o bezinfekčnosti

          Vážení rodičia,
          Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva aktualizované Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
          Pripomíname, že toto vyhlásenie je žiak povinný do školy priniesť v prípade, ak chýba, resp. je mimo svojej triedy 3 a viac dní (vrátane víkendu).