Nástup do školy 27. 5. 2021

Zajtra 27. 5. 21 môžu nastúpiť do školy všetci žiaci (1. aj 2. stupeň), bez zdravotných problémov. Deti, ktoré majú aj menšie zdravotné problémy sa doliečia, nastúpia do školy neskôr.

Všetci rodičia žiakov pošlú cez Edupage (návod vyhlásenie o bezinfekčnosti cez Edupage) alebo žiaci predkladajú pri nástupe vyhlásenie o bezinfekčnosti. Vyhlásenia nebudú k dispozícii v tlačenej forme na budove školy (pri vchodoch do budovy).

Príchod žiakov do školy priebežne, nie podľa harmonogramu.

V prevádzke bude ŠKD aj Školská jedáleň.

Organizačné pokyny od 21. 5. do 28. 5. 2021

Vedenie Základnej školy Štrba po konzultácii s RÚVZ a zriaďovateľom základnej školy prerušuje vyučovanie v škole od  21. 5. do 28. 5. 2021 z dôvodu vyššieho výskytu respiračných ochorení. Žiadame zákonných zástupcov žiakov, ako aj samotné deti, aby využili možnosť  testovania, ktoré zabezpečuje obec Štrba.  Antigénové testovanie na Covid 19  bude  22.5.2021 (sobota)  v budove bývalých potravín Nezábudka v Štrbe a v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe v čase od 9.00 – 13.00 h a od 13.30 – 16.00 h. U dospelých osôb je  je potrebné doniesť si  občiansky preukaz a uviesť svoje telefónne číslo, u maloletých detí je potrebný zdravotný  preukaz poistenca.

 • V prevádzke nebude školská jedáleň, ani školský klub detí.
 • Žiaci 1. a 2. stupňa v tomto období prechádzajú na dištančnú formu vyučovania.
 • RÚVZ doporučuje zákonným zástupcom, ako aj ich deťom, sa ísť otestovať na COVID 19 (hlavne tí, ktorí majú zdrav. problémy) a až následne po potvrdení výsledku testu navštíviť detského lekára.
 • Deti, ktoré majú akékoľvek príznaky choroby (aj len mierneho rázu), by mali navštíviť detského lekára (RÚVZ PP doporučuje návštevu lekára už s testom). V prípade pozitívneho testu dieťaťa, alebo jeho blízkej osoby , kontaktuje zákonný zástupca  lekára telefonicky!!!!!
 • Zákonný zástupca do stredy 26. 5. 2021 do 14.00 hod. nahlási  zdravotný stav svojho dieťaťa triednemu učiteľovi /ľke:
 • Žiak bez zdravotných problémov – môže nastúpiť na prezenčné vyučovanie
 • Pretrvávajúce zdravotné problémy – nemôže nastúpiť na prezenčné vyučovanie
 • RÚVZ následne prehodnotí a zaujme stanovisko k danej situácii.

 

Pokyny – dištančné vzdelávanie od 21. 5. 2021

I. STUPEŇ

 1. ročník – zatiaľ podľa pokynov triednej p. učiteľky
 2. ročník – zatiaľ podľa pokynov triednej p. učiteľky
 3. ročník – Rozvrh hodín pre dištančné vzdelávanie – 3. ročník, vzdelávanie prebieha pomocou aplikácie MS Teams
 4. ročník – Rozvrh hodín pre dištančné vzdelávanie – 4. ročník, vzdelávanie prebieha pomocou aplikácie MS Teams

II. STUPEŇ

Dištančná výučba na druhom stupni bude prebiehať podľa nasledujúcich rozvrhov (rozvrhy sú rovnaké z obdobia dištančného vzdelávania)

Rozvrh – 5. A
Rozvrh – 5. B
Rozvrh – 6. A
Rozvrh – 6. B
Rozvrh – 7. roč.
Rozvrh – 8. roč.
Rozvrh – 9. roč.

V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme bezodkladne informovať.

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 17. 5. 2021

Nástup žiakov od 17. 5. 2021:

 • I. stupeň – prezenčne (podľa rozvrhu)
 • II. stupeň – prezenčne (podľa rozvrhu)

Nástup žiakov I. aj II. stupňa je ako bežný školský deň o 7:30 s ranným filtrom (meranie teploty, dezinfekcia rúk). 

V pondelok 17. 5. 2021 nie je potrebné, aby zákonní zástupcovia posielali nové čestné vyhlásenie cez Edupage, ak dieťa neprerušilo školskú dochádzku na viac ako 5 dní (zmena z 3 na 5 dní).

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa je potrebné poslať cez informačný systém Edupage len v tom prípade, ak dieťa prerušilo školskú dochádzku na viac ako 5 dní. Návod k posielaniu elektronických vyhlásení nájdete v samostatnom článku.

Edupage – ospravedlnenky a vyhlásenia o bezinfekčnosti (platné od 10. 5. 2021)

Vážení rodičia,

od 10. 5. 2021 dochádza k zmene podávaniu ospravedlneniek a vyhlásení o bezinfekčnosti dieťaťa. Ospravedlnenky a vyhlásenia o bezinfekčnosti dieťaťa je už potrebné zasielať triednemu učiteľovi elektronickou formou cez školský informačný systém Edupage. Pripájame niekoľko návodov:

Návody – elektronické ospravedlnenky:

Ak je potrebné poslať triednemu učiteľovi potvrdenie od lekára, môžete potvrdenie odfotiť a odoslať ako prílohu správy.

Návody – vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (to je potrebné zasielať pri prerušení školskej dochádzky viac ako 3 dni):

Elektronické ospravedlnenky je potrebné zasielať do 20:00 vždy o deň vopred, ak viete, že dieťa nepríde na druhý deň do školy. Vo výnimočných prípadoch (napr. nečakaná zmena zdravotného stavu dieťaťa alebo iné dôvody) aj ráno v deň, kedy dieťa nebude v škole. O akceptovaní ospravedlnenky triednym učiteľom budete informovaní správou.

Elektronické vyhlásenia o bezinfekčnosti je tiež potrebné zasielať elektronicky do 20:00 pred dňom nástupu žiaka do školy. O akceptovaní Vyhlásenia budete rovnako informovaní aj správou či už vo webovej aplikácii, alebo v mobilnej aplikácii na Vašom smartfóne.

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 3. 5. 2021

 • Bezinfekčnosť predkladá zákonný zástupca za žiaka I. a II. st. ZŠ. 
 • Upozornenie! Nové vyhlásenie o bezinfekčnosti pre zákonných zástupcov nájdete tu.

 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti v papierovej forme nájdete aj na všetkých vchodoch do budovy základnej školy.
 • V pondelok 3. 5. 2021 je potrebné, aby žiak doniesol už nové vyhlásenie o bezinfekčnosti.
 • Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka opätovne predkladá čestné vyhlásenie. 
 • Nástup žiakov od 3. 5. 2021:
   • I. stupeň – prezenčne
   • 5. až 7. ročník – prezenčne (adaptačné obdobie)
   • 8. až 9. ročník – prezenčne podľa rozvrhu

Harmonogram nástupu žiakov od 3. 5. 2021

– zadný vchod do budovy školy pre 1. – 5.r.

 • 1.r.    –    7.30
 • 2.r.    –    7.40
 • 3.r.    –    7.50
 • 4.r.    –    8.00
 • 7.20 –  7.30 – 5. ročník

  – zadný vchod do budovy školy pre 6. – 9.r.

 • 7:20 – 7:30 – 6. ročník
 • 7:30 – 7:35 – 7. ročník
 • 7:35 – 7:40 – 8. ročník

 

Zápis do 1. ročníka – overenie dokumentov a školskej spôsobilosti (4. 5. 2021)

Vážení rodičia,

v týchto dňoch ste obdržali pozvánku na 4. 5. 2021 (podľa časového rozpisu) k overeniu dokumentov pri zápise do 1. r. v ZŠ Štrba, ako aj overenie školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa.

Prevzatie rozhodnutia je podmienené podpisom oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Splnomocnenie pre druhého zákonného zástupcu dieťaťa  na možnosť  prebrať  rozhodnutie o prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky nájdete TU.

Pre zápis do 1. ročníka nie je podmienkou doniesť  potvrdený  zdravotný preukaz  od detského lekára, len doporučenie.   

Z dôvodu novej vyhlášky ÚVZ č. 197 (platnej od  28.4.2021) je vstup do budovy školy (po nahliadnutí potvrdení) povolený:

 • osobe, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 • osobe, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,
 • osobe, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,
 • osobe zaočkovanej:
 1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
 2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
 3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • u zákonného zástupcu musí byť prekrytie horných dýchacích ciest  respirátorom,
 • u dieťaťa sa nevyžaduje,  ale len odporúča prekrytie.

Veríme, že spoločným dodržiavaním všetkých opatrení zabezpečíme plynulý priebeh zápisu.

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 26. 4. 2021

I. STUPEŇ:
1.) Od 26. 4. 2021 pokračuje vyučovanie v ZŠ Štrba v prezenčnej forme vyučovania.
2.) Podmienkou nástupu žiakov 1. – 4.ročníka je absolvovať test na COVID 19 u jedného zákonného zástupcu žiaka.
3.) Testovanie sa bude vykonávať v sobotu 24. apríla 2021 

 • 1./  V budove bývalých potravín Nezábudka v Štrbe v čase od 8,00  – 12,00 hod. a od 13,00 – 18,00 hod
 •  Od 12,00 – 13,00 hod – dezinfekcia priestorov a obedňajšia prestávka
 • 2./ V Dome seniorov v Tatranskej Štrbe v čase od 8,00  – 13,00 hod. a od 14,00 – 18,00 hod
 • Od 13,00 – 14,00 hod – dezinfekcia priestorov a obedňajšia prestávka

4.) Vyhlásenie o bezinfekčnosti po aktualizácii Ministerstva školstva vedy výskumu a športu bude uverejnené na webovej stránke školy, ale aj v papierovej forme pri  zadných vstupoch do budovy školy.

5.) 26. 4. 2021 pred nástupom žiakov 1. – 4.r. do školy sa bude vyžadovať vyhlásenie o bezinfekčnosti ZZ  a  možnosť nahliadnuť  do overenia platnosti testu na COVID – 19, prípadne potvrdenia o výnimke s testovania.

Vstupovať do budovy budú žiaci podľa harmonogramu, kde si ich následne prevezmú tr. učitelia za dodržiavania všetkých opatrení:  

26. 4. 2021 – 1. stupeň nástup podľa harmonogramu

 • 1.r.    –    7.30
 • 2.r.    –    7.40
 • 3.r.    –    7.50
 • 4.r.    –    8.00

       – naďalej platí, že žiak musí mať so sebou minimálne 2 ochranné  rúška
6.) Dochádzajúcich žiakov bude možné vpustiť do budovy školy po príchode autobusov – budú ich čakať triedni učitelia.
7.)Tí žiaci, ktorí nenastúpia na  prezenčnú formu vyučovania, pokračujú naďalej dištančne, ale len spôsobom zadávania a spätnej kontroly úloh. V tomto prípade, ale zákonný zástupca nemá nárok na OČR.

8.) Prevádzka ŠKD a ŠJ je ako pri bežnom režime školy.

9.) V prípade neúčasti žiaka/dieťaťa na vyučovaní, resp. zmene zdravotného stavu, je povinnosťou zákonného zástupcu bezodkladne informovať triedneho učiteľa/ľku.

10.) Pri neúčasti žiaka na vyučovaní, je zákonný zástupca povinný ohlásiť  jeho neúčasť vedúcej školskej jedálne do 8:00 hod.

 II. STUPEŇ:
1.) 5. až 7. ročník pokračuje v dištančnom vzdelávaní – Upozornenie! – od 7. 4. 2021 došlo k zmenám v niektorých rozvrhoch!
2.) 8. a 9. ročník prezenčne. – Viac informácií nájdete tu

V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme bezodkladne informovať.

Testovanie kloktaním 8. a 9. ročník – 23. 4. 2021

Vážení rodičia, milí žiaci,

do pozornosti dávame testovanie kloktaním *, ktoré sa uskutoční zajtra 23. 4. 2021 o 7:30 v priestoroch bývalých potravín Nezábudka v Štrbe.

Žiaci dostali tlačivo v papierovej forme v škole a boli o testovaní poučení. Žiakom odporúčame pozrieť si nasledujúce: Inštruktážne video pre žiakov

5. – 7.ročník pokračuje od 26. 4. 2021 dištančnej výuke (okres Poprad zostáva v bordovej farbe).

V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme informovať.

* Viac informácií o testovaní na školách nájdete aj na oficiálne stránke Ministerstva školstva www.minedu.sk.

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 19. 4. 2021

I. STUPEŇ:
1.) Od 19. 4. 2021 pokračuje vyučovanie v ZŠ Štrba v prezenčnej forme vyučovania.
2.) Podmienkou nástupu žiakov 1. – 4.ročníka je absolvovať test na COVID 19 u jedného zákonného zástupcu žiaka.
3.) Testovanie sa bude vykonávať v sobotu 17. apríla 2021 

 • 1./  V budove bývalých potravín Nezábudka v Štrbe v čase od 8,00  – 12,00 hod. a od 13,00 – 18,00 hod
 •  Od 12,00 – 13,00 hod – dezinfekcia priestorov a obedňajšia prestávka
 • 2./ V Dome seniorov v Tatranskej Štrbe v čase od 8,00  – 13,00 hod. a od 14,00 – 18,00 hod
 • Od 13,00 – 14,00 hod – dezinfekcia priestorov a obedňajšia prestávka

4.) Vyhlásenie o bezinfekčnosti po aktualizácii Ministerstva školstva vedy výskumu a športu bude uverejnené na webovej stránke školy, ale aj v papierovej forme pri  zadných vstupoch do budovy školy.

5.) 19. 4. 2021 pred nástupom žiakov 1. – 4.r. do školy sa bude vyžadovať vyhlásenie o bezinfekčnosti ZZ  a  možnosť nahliadnuť  do overenia platnosti testu na COVID 19, prípadne potvrdenia o výnimke s testovania.

Vstupovať do budovy budú žiaci podľa harmonogramu, kde si ich následne prevezmú tr. učitelia za dodržiavania všetkých opatrení:  

19. 4. 2021 – 1. stupeň nástup podľa harmonogramu

 • 1.r.    –    7.30
 • 2.r.    –    7.40
 • 3.r.    –    7.50
 • 4.r.    –    8.00

       – naďalej platí, že žiak musí mať so sebou minimálne 2 ochranné  rúška
6.) Dochádzajúcich žiakov bude možné vpustiť do budovy školy po príchode autobusov – budú ich čakať triedni učitelia.
7.)Tí žiaci, ktorí nenastúpia na  prezenčnú formu vyučovania, pokračujú naďalej dištančne, ale len spôsobom zadávania a spätnej kontroly úloh. V tomto prípade, ale zákonný zástupca nemá nárok na OČR.

8.) Prevádzka ŠKD a ŠJ je ako pri bežnom režime školy.

9.) V prípade neúčasti žiaka/dieťaťa na vyučovaní, resp. zmene zdravotného stavu, je povinnosťou zákonného zástupcu bezodkladne informovať triedneho učiteľa/ľku.

10.) Pri neúčasti žiaka na vyučovaní, je zákonný zástupca povinný ohlásiť  jeho neúčasť vedúcej školskej jedálne do 8:00 hod.

 II. STUPEŇ:
1.) 5. až 7. ročník pokračuje v dištančnom vzdelávaní – Upozornenie! – od 7. 4. 2021 došlo k zmenám v niektorých rozvrhoch!
2.) 8. a 9. ročník prezenčne. – Viac informácií nájdete tu

V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme bezodkladne informovať.