6.B

Triedny učiteľ: Mgr. Oľga BENDOVÁ

Vyučované predmety

  • Slovenský jazyk a literatúra
  • Anglický jazyk
  • Matematika
  • Informatika
  • Fyzika
  • Chémia
  • Biológia
  • Dejepis
  • Geografia
  • Občianska výchova
  • Etická výchova / Náboženská výchova
  • Hudobná výchova
  • Výtvarná výchova
  • Telesná výchova
  • Svet práce
  • Technika
  • Pohybová príprava

ROZVRH HODÍN