5.B

Triedny učiteľ: Mgr. Tomáš GEMZA

Vyučované predmety

  • Slovenský jazyk a literatúra
  • Anglický jazyk
  • Matematika
  • Informatika
  • Prírodoveda
  • Vlastiveda
  • Etická výchova / Náboženská výchova
  • Hudobná výchova
  • Výtvarná výchova
  • Pracovné vyučovanie
  • Telesná výchova
  • Pohybová príprava

ROZVRH HODÍN