Organizačné pokyny od 8. 3. 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu vydal rozhodnutie s účinnosťou od 8. marca 2021 do 21. marca 2021, kde mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2021/10079:1-A1810 v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021, ktoré „umožňuje prezenčnú formu vyučovania prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu“

1. a 2.r. – Je na rozhodnutí zákonných zástupcov, či ich dieťa využije možnosť prezenčnej (školskej) výuky v ZŠ Štrba, z dôvodu neadekvátnej technickej spôsobilosti dieťaťa využívať IKT (informačno – komunikačné technológie) pri dištančnej výuke z domácnosti.

3. a 4.r. – Je na rozhodnutí zákonných zástupcov, či ich dieťaťa využije možnosť prezenčnej ( školskej) výuky v ZŠ Štrba.  Prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu alebo ak okolnosti dovoľujú, tak aj iných.

Pokiaľ škola alebo školské zariadenie nenaplní podmienky otvorenia prezenčnej výučby (slabý záujem), pokračuje v dištančnej forme. Tak isto pokračuje v dištančnej forme vtedy, ak výsledky najbližšieho testovania neumožnia spustiť prezenčnú výučbu, napr. vysoký počet infikovaných zamestnancov alebo vysoký počet infikovaných zákonných zástupcov.

Podmienky nástupu

  • Otestovať sa musí aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.
  • V deň nástupu do školy dieťa/ žiak predloží:
  • upravené k danej situácii čestné vyhlásenie, ktoré bude k dispozícii na web. stránke školy a na vchodových dverách – ŠKD a vchod 6.- 9.r.
  • k nahliadnutiu výsledok negatívneho testu zákonného zástupcu na COVID 19 (AG a PCR), prípadne výnimku z testovania.

8.3. 2021 – nástup podľa harmonogramu

  • 1.r.         7.30
  • 2.r.         7.40
  • 3.r.         7.50
  • 4.r.         8.00

V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme bezodkladne informovať.

Comments are closed.